18 Ocak 2004 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı: 25350

 

 

 

Tebliğler

Devlet Bakanlığından:

 

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATI

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında faaliyette bulunan sigorta şirketleri tarafından yapılır.

 

A. TARİFE

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan şehirlerararası ve uluslararası taşımacılar, taşıt türleri itibarıyla aşağıdaki teminatları almak zorundadır. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabilir.

 

1. Teminat ve Prim Tutarları

 

Taşıtın Türü

Teminatlar (Milyon TL)

 

 

Primler

(Milyon TL)

A- Tedavi Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

Kişi

Başına

Kaza

Başına

Kişi

Başına

Kaza

Başına

 

Otomobil

40.000

280.000

40.000

280.000

35

 

Minibüs (8-14 koltuk )

40.000

560.000

40.000

560.000

85

 

Otobüs (15-25 koltuk)

40.000

1.000.000

40.000

1.000.000

105

 

Otobüs (26 ve üstü koltuk)

40.000

2.000.000

40.000

2.000.000

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigorta şirketleri, aşağıda belirtilen talimatı dikkate alarak belirledikleri prim tutarlarını peşin olarak tahsil ederler. Sigorta şirketleri, prim tutarlarında bu tarife ve talimat dışında herhangi bir indirim yapamaz.

 

2. Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması

Sigorta şirketleri aşağıda belirlenen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya zamlı prim uygulaması yapar.

 

Basamak No

Prim İndirimi (%)

Prim Artırımı (%)

Hasar Durumu

7

20

-

3 üncü ve sonraki yıllar hasarsızlıkta

6

15

-

2 nci yıl hasarsızlıkta

5

10

-

1 inci yıl hasarsızlıkta

4

-

-

-

3

-

20

1 inci kazada

2

-

40

2 nci kazada

1

-

60

3 üncü ve sonrası kazalarda

 

İlk kez sigorta yaptıranlardan, 4 üncü basamağa göre prim alınır. Sigorta süresi içinde hasar meydana gelmemesi halinde, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her bir kaza için, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

Zamlı prim uygulaması, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmadıkça söz konusu olmaz.

 

3. Sigortalının Değişmesi, İndirimlerin ve Artırımların Uygulanması

Sigortalının değişmesi halinde, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre feshedilmeyip yeni sigortalı için devamı sağlanan sigorta sözleşmelerindeki mevcut indirim veya artırımlar korunur. Süre sonunda sigortanın yenilenmesi halinde, eski sigorta sözleşmesindeki indirim veya artırımlar dikkate alınmaz.

Hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulaması taşımacıyı takip eder. İndirime hak kazanmış veya zamlı prime tabi bir taşımacı, aracı başkasına devreder ve devredilen aracın sigorta süresi içinde aynı araç türünde başka bir taşımacı olarak yeni bir sigorta talep ederse indirim hakkı veya zamlı prim uygulaması devam ettirilir.

Süre sonunda sigorta şirketinin değiştirilmesi halinde, prime uygulanacak indirim veya artırım oranının tespiti amacıyla, sigortalı; araç ruhsat sureti, yapılan son poliçe örneği ve önceki sigorta şirketinden temin edeceği “Hasar Durum Belgesi”ni sigorta yaptıracağı şirket veya acenteye ibraz etmekle yükümlüdür. Sigorta şirketi bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için birinci basamaktan prim uygular.

İlgili sigorta şirketleri, Hasar Durum Belgesini sigortayı yapacak şirketin, acentenin veya sigortalının talebi halinde derhal vermek zorundadır.

Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya hasar durumu nedeniyle zamlı prim uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin kendilerinde kalan nüshası üzerine Hasar Durum Belgesi veren sigorta şirketinin unvanı, belgenin tarih ve sayısını yazmak ve Hasar Durum Belgelerini en az üç yıl saklamak zorundadırlar.

Bir önceki sigorta sözleşmesinin bitim tarihinde yenilenmeyen sigorta sözleşmelerine hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Sigorta sözleşmesinin, bitim tarihinden itibaren bir ay içinde yenilenmemesi durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde prim oranı iki alt basamağa göre belirlenir.

 

4. Kısa Süreli Sigortalar

Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, gerekli durumlarda bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmesi yapılabilir. Bir yıldan kısa süreli sigortalarda prim tutarı aşağıdaki çizelgeye göre tespit edilir:

 

 

Sigorta süresi

 

Yıllık primin

 

1 aya kadar

 

% 20’si

 

1-2 ay arası

 

% 30’u

 

2-3 ay arası

 

% 40’ı

 

3-4 ay arası

 

% 50’si

 

4-5 ay arası

 

% 60’ı

 

5-6 ay arası

 

% 70’i

 

6 ay ve üzeri

 

% 100’ü

 

B. UYGULAMA TALİMATI

1. Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesi

Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adının, poliçe numarası ve sigorta döneminin, taşımacının unvanının, taşıt türünün ve plakasının yazılı olduğu Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesini sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.

Taşımacılar, sorumluluk sigortası belgelerini araçlarında kolayca görülebilir bir şekilde bulundurmak ve denetimlerde ibraz etmek zorundadır. Sorumluluk sigortası belgesi bulunmayan araçlar sigorta teminatı sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.

 

2. Poliçe Kayıtları

Sigorta şirketleri, düzenledikleri tüm zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası poliçelerine ait ayrıntılı bilgi kayıtlarını en çok bir haftalık gecikme ile elektronik ortamda güncel olarak tutmak zorundadır.

 

3. Acente Komisyonu

Sigorta şirketleri tarafından acentelere, prim tutarının en fazla %10’u oranında komisyon ödenir. Acentelere bunun dışında teşvik komisyonu, kâr komisyonu veya diğer herhangi bir isim altında ödeme yapılamaz.

 

4. Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Bu Tarife ve Talimata uygun olarak tespit edilen net primin; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre % 5’i oranındaki gider vergisi ile diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

 

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 19/01/2004 tarihinde saat 12:00’da yürürlüğe girer.