6 Şubat 2006 PAZARTESİ

Resmi Gazete

Sayı: 26072

Tebliğ

Devlet Bakanlığından:

 

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

 

          Madde 1 — 22/12/2003 tarihli ve 25324 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nın 1 inci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

          "Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre yukarıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 YTL ilave edilerek hesaplanır. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 YTL’dir."

 

          Madde 2 — Aynı Tarife ve Talimat’ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

          "Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı tüm yapı tarzları için 100 bin YTL’dir."

 

          Madde 3 — Aynı Tarife ve Talimat’ın 3 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 

          Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (YTL)

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar

410

B- Yığma Kagir Yapılar

290

C- Diğer Yapılar

155

 

            Madde 4 - Aynı Tarife ve Talimat’ın 7 nci maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "7. Yetkili Sigorta Şirketlerine ve Acentelerine Ödenecek Komisyon

          Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir. Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 8 YTL’dir. Ödenen asgari komisyonun    3 YTL’si sigorta şirketine, 5 YTL’si acenteye aittir. Yukarıda belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 8 YTL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla, sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

          Yetkili sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, bir takvim yılı içinde düzenledikleri yeni sigorta sözleşmesi sayısı dikkate alınarak, sağladıkları toplam net prim üretimi üzerinden %5 oranını aşmayacak şekilde ayni veya nakdi teşvik komisyonu ödenebilir."

 

     Madde 5 — Bu Tarife ve Talimat yayımından iki gün sonra yürürlüğe girer.