18 Haziran 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26910

TEBLİĞ

 

Devlet Bakanlığından:

 

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATI

 

91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar" ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

 

        A. TARİFE

1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.

2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.

 

B. TALİMAT

1. Sigorta şirketleri sigorta primlerini aşağıdaki esaslara göre tespit eder:

a) Tehlikeli maddelerin üretim, depolama ve toptan veya perakende satışı ile uğraşan işyerleri için sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir. Tehlikeli maddelerin kullanımıyla iştigal edecek kişiler için yaptırılacak sigortalarda prim hesaplanmasında tehlikeli maddenin cins ve miktarının belirtildiği ihtiyaç raporunda yer alan hususlar, tehlikeli maddenin hangi amaçla kullanılacağı, kullanılacağı yerin ve işin nitelikleri göz önünde bulundurulur.

b) Tehlikeli maddelerin taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşıtları ile gerçekleştirilmesi halinde sigorta primi, araç bazında veya sigorta dönemi süresince araç ile taşınacak tahmini miktar üzerinden belirlenir. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin boru hattı ile gerçekleştirilmesi halinde ise tahmini taşıma miktarı, (m3 x km ) veya (ton x km ) kıstası esas alınarak hesaplanır. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin prim hesabında, taşımanın izleyeceği güzergah ve bu taşımacılıkla ilgili mevcut güvenlik önlemleri de dikkate alınır.

2. Tahmini satış hasılatı veya tahmini taşıma miktarı, satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar; kullanım tutarı, tehlikeli maddeler için düzenlenecek ihtiyaç raporu üzerinden hesaplanır. Sigortacı, bu amaçla firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı veya taşıma miktarı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından veya taşıma miktarından düşük olamaz.

Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı veya taşıma miktarının tespitinde dikkate alınmaz.

3. Bu Tarife ve Talimat kapsamına giren maddeleri üreten ve/veya tüpleyen firmalar, dilerlerse, nakliyecilerin, depocuların ve bayilerin tek tek yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasını "Grup Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası" yaptırarak tek bir poliçe altında toplayabilirler. Bu takdirde poliçede, nakliyeciler için aracın plakası, ruhsat numarası, işletenin isim ve ticari unvanı, depocu ve bayiler için ise, bunların isim veya ticari unvanı ve işyerleri birden fazla ise işyerleri tek tek belirtilir.

4. Sigorta şirketleri, bu Tarife ve Talimatta belirtilen esasları dikkate alarak belirleyecekleri prim oranı ile uygulayacakları prim artırım ve indirim oranlarını gösteren tarife ve poliçe örneklerini uygulamaya başlamadan en geç 15 gün önce Hazine Müsteşarlığına göndermek zorundadır.

5. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

 

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

 

EK

Tablo 1

1/7/2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Asgari Teminatlar (Bin YTL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.                                                                              Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325 bin YTL'ye kadar olanlar

25

125

500

125

500

b) 325 bin-1,3 milyon YTL olanlar

50

125

1000

125

1000

c) 1,3 –6,5 milyon YTL olanlar

100

125

2.000

125

2.000

d) 6,5 milyon – 40 milyon YTL olanlar

250

125

3.000

125

3.000

e) 40 milyon Y TL’den fazla olanlar

750

125

6.000

125

6.000

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

75

125

1000

125

1000

3. Tehlikeli maddelerin taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

250

125

2.000

125

2.000

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

750

125

3.000

125

3.000

 

(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 YTL’yi aşan küsurler, 1.000 YTL olarak dikkate alınır.

 

Tablo 2

1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Asgari Teminatlar (Bin YTL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.                                                                              Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325 bin YTL'ye kadar olanlar

30

150

600

150

600

b) 325 bin-1,3 milyon YTL olanlar

60

150

1200

150

1200

c) 1,3 –6,5 milyon YTL olanlar

120

150

2.400

150

2.400

d) 6,5 milyon – 40 milyon YTL olanlar

300

150

3.600

150

3.600

e) 40 milyon Y TL’den fazla olanlar

900

150

7.200

150

7.200

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

90

150

1200

150

1200

3. Tehlikeli maddelerin taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

300

150

2.400

150

2.400

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

900

150

3.600

150

3.600

 

 

(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 YTL’yi aşan küsurler, 1.000 YTL olarak dikkate alınır.