29 Aralık 2005 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı: 26038

 

Tebliğ

Devlet Bakanlığından:

 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK

FERDİ KAZA SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATI

 

            25/2/2004 tarih ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/6789 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası"na aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

          Türkiye'de karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasını yapmakla yükümlüdür.

 

        A. TARİFE

          Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

          a) Tedavi giderleri : 57.500.- YTL

          b) Sakatlanma ve ölüm : 57.500.- YTL

          Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması durumunda, söz konusu giderler öncelikle bu sigortadan karşılanır.

          Sigorta primleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

          Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminatlar üzerinden yapılır. Ancak, sözleşme süresi içinde, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine sahip yolcu taşımacıları, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminatlar üzerinden karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası zeyilnamelerini bu tarife ve talimatın yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan ve teminatları yeni limitlere getirilmeyen sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.

          Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

 

        B. TALİMAT

          Bu sigorta, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına alır.

          Taşımacılığın yapıldığı her bir motorlu kara taşıtı için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta sözleşmesine ait kısa bilgiler ile sigortacının adı ve açık adresini belirten bir levha taşıtın iç tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.

 

        C. YÜRÜRLÜK

          Bu Tarife ve Talimat 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.