17. Hukuk Dairesi         2016/2338 E.  ,  2019/345 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ve davalılar ... ile ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, dava dışı Açelya Akhan'ın müvekkili şirket nezdinde Sağlık Sigorta Poliçesi kapsamında sigortalı olduğunu,sigortalı ... 'ın 09/02/2012 tarihinde davalı ...'nın maliki, davalı ...'nın sürücüsü olduğu, aracın içerisinde yolcu olarak seyrederken meydana gelen trafik kazasında yaralandığını, yaralanan sigortalının tedavisi ile ilgili olarak ... ... Hastanesi A.Ş'ye ¨4.403,61 ödendiğini, meydana gelen trafik kazasında davalı ...'nın aracın maliki sıfatıyla, davalı ...'nın söz konusu aracın sürücüsü olması sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın ise 6111 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98. Maddesi nedeniyle meydana gelen kazalarda oluşan yaralanmalarla ilgili tedavi giderlerinden sorumlu olduklarını belirterek ¨4.387,07 TL tazminatın 23/03/2012 tarihinden, ¨16,54 tazminatın 16/04/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne ¨4.387,07 TL tazminatın 23/03/2012 tarihinden ¨16,54 TL tazminatın 16/04/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ../...
verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve davalılar ... ile ..., tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin tüm, davalı ... ve davalı ...'in sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan sağlık sigorta poliçe kapsamında ödenen tedavi giderinin rücuen tazmini istemine ilişkindir.
25.02.2011 tarihinde 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanunun 59. maddesi ve geçici madde 1 ile trafik kazası sebebi ile kazazedelerin sağlık hizmet bedellerinin, sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik kurumu tarafından karşılanacağı ve yine bu kanunun yayınlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre; 6111 Sayılı Kanun gereği yasanın yayımlandığı tarihten önce ve sonra meydana gelen tüm trafik kazaları nedeni ile sunulan belgeli sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.
Mahkemece, davacının rücuya esas talebinin belgeli tedavi giderleri olmasına göre, 6111 sayılı Yasada düzenlendiği üzere ZMMS ile sigorta poliçe primini yatıran davalı işletenin ve sorumluluğunun üslendiği sürücününde belgeli tedavi giderlerinden sorumluluğu bulunmaması nedeniyle davalı ... ve ... yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin tüm, davalı ... ve ...'in sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ve Mehmet'in temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar Deniz ve Mehmet Yargıcı geri verilmesine, 492 Sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca davalı ... Müdürlüğün'den harç alınmamasına, 17/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.