17. Hukuk Dairesi         2016/3284 E.  ,  2019/451 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davacı ...’ın eşi, diğer davacılar ... ve ...’ın babaları olan müteveffa ...'ın 13/05/2012 tarihinde davalı ...'ın kayıt maliki bulunduğu, diğer davalılardan ...nezdinde Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta poliçesi ile ve ...nezdinde Kasko Sigorta Poliçesi ile sigortalı olan ve davalı ...'in yönetimindeki ... plaka sayılı aracın çarpması sonucunda vefat ettiğini belirterek şimdilik; toplam 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kazanın meydana geldiği 13/05/2012 tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek yasal faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, ayrıca davacılar için ayrı ayrı 100.000,00'er TL manevi tazminatın kazanın meydana geldiği tarih olan 13/05/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'tan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat taleplerini yükseltmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacılar ... ve ...'a velayeten, kendi adına asaleten ... tarafından davalı ...aleyhine açılan destekten yoksun kalmaya
yönelik maddi tazminat istemli davanın feragat yönünden reddine, 2-a)Davacılar ... ve ...'a velayeten, kendi adına asaleten ... tarafından davalılar ... ve ... aleyhine açılan destekten yoksun kalmaya ilişkin tazminat istemli davada 225.000,00 TL'lik kısım yönünden yargılamanın devamı aşamasında diğer davalı ...tarafından ödeme yapılmış olmakla, bu kısım yönünden dava konusuz kaldığından esas hakkında hüküm tesisine yer olmadığına, davacı tarafça, davalı ...Ş. tarafından yargılamanın devamı esnasında yapılan ödemenin güncellenmiş tutarı mahsup edildikten sonra, davalılar ... ve ...'den talep edilebilecek bakiye nihai zarar bakımından; davacı ... yönünden 58.677,17 TL, davacı ... yönünden 48.363,77 TL, davacı ... yönünden 54.259,63 TL destekten yoksun kalma tazminatı talep etme koşullarının oluştuğu (davalı ... Türk Sigorta Şirketi yönünden poliçe teminat limiti ile sınırlı olarak) nazara alınarak; Davalılar ... ve ...'e ilişkin olarak fazlaya ilişkin talep saklı kalmak kaydı ile; davacı ... için 1.554,00 TL, davacı ... için 40.457,00 TL, davacı ... için 46.699,00 TL olmak üzere; toplam 88.710,00 TL destekten yoksun kalma tazminattan; davacı ... için 1.554,00 TL, davacı ... için 5.996,73 TL, davacı ... için 6.727,77 TL olmak üzere; toplam 14.278,50 TL'lik kısmı yönünden talep ile bağlı kalınarak ve davalı ... Türk Sigorta Şirketi'nden poliçe teminat limiti ile sınırlı olmak üzere dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, diğer davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 13/05/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı ... için bakiye 34.460,27 TL, davacı ... için bakiye 39.971,23 TL yönünden; kaza tarihi olan 13/05/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı ... için 40.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için 30.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için 30.000,00 TL manevi tazminatın, kaza tarihi olan 13/05/2012 tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsiline,
karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle manevi tazminatın takdirinde TBK'nın 56. maddesindeki (B.K'nın 47.mad.) özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 16,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına 22/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.