17. Hukuk Dairesi         2016/7145 E.  ,  2018/12793 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


- KARAR -

Davacılar vekili dava dilekçesinde, müvekkili ... nın 02.07.2015 tarihinde ... plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazasında ağır yaralandığını, kazaya kusuruyla sebebiyet veren ... plakalı aracın kaza tarihi itibariyle geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadığından bahisle, kısmi açılan bu davanın bilirkişi hesabına göre değerini artırma haklarını saklı tutuklarından şimdilik 500,00 TL maluliyetten doğan alacağın davalı taraftan tahsili ile taraflarına ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile dava dilekçesi ve ıslah dilekçesi dikkate alınarak, davalı sigorta şirketi sigortalı aracın kusuru ve poliçe limiti dahilinde sorumlu olmak kaydıyla toplam 28.448,90 TL’nin dava tarihinden yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan daimi ve geçici işgöremezlik tazminatı isemine ilişkindir.
Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal etmesi hali 6098 sayılı TBK m. 54'te özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun malvarlığında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi zararın türleri; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda davacı küçük Mehmet’in yaralanıp geçici iş göremediğinden bahisle de maddi tazminat isteminde bulunulmuştur. Davacı Muhammet kaza tarihinde 13 yaşında olup hükme esas alınan ATK raporuna göre davacı küçüğün sürekli maluliyet oranının %3.3. olduğu, iyileşme süresinin 3 aya kadar uzayabileceği, bu süre zarfında mesleğini icra edemeyeceği ve %100 malul sayılması gerektiği tespit edilmiştir. Hesap bilirkişisi tarafından küçük Mehmet için kaza tarihinden itibaren 3 ay için geçici işgöremezlik tazminatı hesabı yapılmış, mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davacı küçük Muhammet bakımından daimi maluliyet yanında 2.792,02 TL geçici iş göremezlik tazminatına da hükmedilmiştir. Küçük Mehmet kaza tarihinde henüz 13 yaşında olup gelir getiren bir işte çalıştığının iddia ve ispat edilemediği, dolayısıyla tedavi müddeti boyunca mahrum kaldığı herhangi bir kazancı olmadığından, mahkemece geçici işgöremezlik zararı bulunmadığının gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Hesabına geri verilmesine 25/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.