17. Hukuk Dairesi         2018/1871 E.  ,  2018/12733 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


-KARAR-

Davacı vekili, davalı ...'un 27.06.2008/2009 vade tarihleri arasında ... Sağlık Sigorta Poliçesi ile müvekkili şirket nezdinde sigortalandığını, davalının diz rahatsızlığı nedeniyle 17/08/2008 tarihinde yurt dışında operasyon geçirdiğini, söz konusu tedavisi ile ilgili olarak toplam 12.519,00.TL tedavi gideri ödendiğini, ... Hastanesi'nin 23/11/2003 tarihli raporunda davalının 1,5 yıl önce düşmesi dolayısıyla sık sık diz kapağı dönmesi yakınmasıyla başvurduğunun müvekkili şirket tarafından öğrenildiğini, 04/07/2008 tarihli ferdi sağlık sigortası başvuru formunda, davalının mevcut rahatsızlığı bilmesine ve rahatsızlığının poliçe başlangıcından önce mevcut olmasına rağmen kasten beyanda bulunmadığını, davalının diz rahatsızlığı nedeni ile sonradan yaptığı 10/12/2008 tarihli başvurusunun yapılan araştırma sonucunda reddedildiğini, Hastalık Sigortası Genel Şartları 5. maddesinde öngörülen cayma hakkının geriye etkili olup cayma ile birlikte sözleşmenin geriye etkili olarak sona erdiğini, sigortalıya ödenen miktarın iadesi için başlatılan ... İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyasına haksız olarak yapılan itirazın iptaline ve davalı yanın %40'dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, sigortalı İpek'in sigortalanma sırasında bir hastalığı veya devam eden bir arızasının mevcut olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile 15.752,09.TL'ye ilişkin itirazın iptaline, takip edilen alacak üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, karar verilmiş; karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 871,03 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 25/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.