17. Hukuk Dairesi         2018/3242 E.  ,  2018/12868 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- KARAR -

Davacılar vekili, 12/11/2010 tarihinde dava dışı ... sevk ve idaresindeki davalı ... şirketine İMS teminatlı kasko sigorta poliçesi ile sigortalı 27 BK 274 plakalı aracın yaya olan ...'a tam kusurla çarpması neticesinde müvekkilinin yaralandığını belirterek şimdilik davacı ... için 40.000,00 TL, davacı ... için 30.000,00 TL, davacı ... ,... için 10.000,00 TL, davacı Sudenur için 10.000,00 TL, davacı Melike için 10.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davacılar ..., ...,... ile ...’ın açmış olduğu manevi tazminat davalarının davacıların olay nedeni ile ne şekilde etkilendikleri ve ne şekilde manen zarara uğradıkları hususunun ispatlanamaması nedeniyle reddine, diğer davacı ...'ın açmış olduğu manevi tazminat davasının ise davacının ... Asliye Hukuk Mahkemesinde aynı dava konusuna ilişkin olarak davalı ....'nin kasko sigorta poliçesinin sigortalısı olarak görünen ... adına manevi tazminat davası açılmış olduğu anlaşıldığından ve dolayısıyla bu mahkemede verilecek hükmün mevcut dava sonucunu etkileyeceği anlaşıldığından davacı ...'ın açmış olduğu davasının mevcut dava dosyasıyla tefriki ile tarih olarak daha önce açmış olduğu anlaşılan ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dava dosyasındaki dava ile 6100 HMK'nın 166/1 maddesi uyarınca birleştirilmesine ve bu davacı yönüyle açılan davanın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası ile birleştirildiğinin ivedi olarak 2. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, ... Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın birleştirme kararından haberdar olmaksızın karara çıkıp kesinleştiğinden eldeki dosyadan tefrik edilen talep hakkındaki ... E. ve 2014/120 K. sayılı birleştirme kararı hükümsüz kalmış olup anılan dosyaya yerel mahkemece yeni esas numarası verilerek ve yargılamanın 2018/727 Sayılı esas üzerinden yargılamaya devam edilmekte olmasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeni ile cismani zarar nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacılar vekili, tüm davacılar için toplam 100.000,00 TL manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkeme, davacılar ...,..,...,...’ın açmış olduğu manevi tazminat davalarının davacıların olay nedeni ile ne şekilde etkilendikleri ve ne şekilde manen zarara uğradıkları hususunun ispatlanamadığı gerekçesi ile reddine karar vermiştir. Oysa, davacılardan ...’ın eşi, diğer davacılar ...,...,...’ın babası olan ...’ın ağır yaralanması nedeniyle, davacıların manevi zarara uğraması kaçınılmazdır. Bu durumda, anılan davacıların manevi zararının giderilmesi amacıyla, somut olaya uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 26/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.