17. Hukuk Dairesi         2018/1098 E.  ,  2019/19 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... Group Sigorta A.Ş. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-KARAR-

Davacılar vekili, davalıların işleten/ sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, davacı ... 'a çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu, davacının tedavi, yol ve bakıcı gideri yapmak zorunda kaldığını, eşi ve oğlu olan diğer davacıların olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve davalı ... şirketi sadece maddi tazminattan sorumlu olmak kaydıyla davacı Aslı için 1.000,00 TL. maddi tazminat ile 15.000,00 TL. manevi tazminatın, diğer davacılar için 25.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 03.04.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 17.627,75 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı ... şirketi vekili, sigortalının kusuru oranında zarardan sorumlu olduklarını, tedavi giderlerinden SGK'nın sorumlu olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, tedavi giderlerinden SGK'nın sorumlu olduğunu, davaya konu kazada davacı Aslı Koç'un asli kusurlu olduğunu, istenen tazminatların fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile 17.627,75 TL. maddi tazminatın, davalı ... için kaza tarihinden, davalı ... şirketi için dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline; davacı Aslı için 10.000,00 TL, Aşur ve Tayfun için 5.000,00'er TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ...'dan tahsiline dair verilen hükmün, davalı ... Group Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemiz'in 23.03.2015 tarih, ... Esas ve 2015/4741 Karar sayılı ilamı ile; "davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının yerinde olmadığı; ancak, davacı tarafın 12 ay boyunca aylık 1.500,00 TL. bakıcı ücreti ödendiğine dair sözleşme sunarak bu zararı talep ettiği, bu sözleşmenin her zaman düzenlenmesi mümkün olan adi yazılı belge olduğu gözetilerek ortopedi uzmanı bilirkişiden rapor alınıp davacının ne kadar süre bakıcı yardımına ihtiyacı olduğunun belirlenmesi, daha sonra da aylık bakıcı ücretlerinin araştırılması ve bu hususta bilirkişi görüşü alınmasıyla oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle karar verilmesinin doğru görülmediği" gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile 17.627,75 TL. maddi tazminatın davalı ... için kaza tarihinden, davalı ... şirketi için dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline; davacı Aslı için 10.000,00 TL, Aşur ve Tayfun için 5.000,00'er TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ...'dan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... Group Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince yapılan yargılamada toplanan delillerin takdirinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; daha önce temyize konu edilip bozma kapsamı dışında bırakılan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının yeniden incelenmesinin mümkün olmamasına; konusunda uzman doktor bilirkişi tarafından, davacı... 'un kazadaki yaralanması nedeniyle bakıcıya ihtiyaç duyacağı sürenin, gerekçeli ve denetime elverişli biçimde belirlenmiş olmasına; davacının bakıcı giderlerinin, dosya kapsamına uygun biçimde saptandığı uzman bilirkişi raporunun benimsenmesinde bir
usulsüzlük görülmemesine göre; davalı ... Group Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalı ... Group Sigorta A.Ş'ye geri verilmesine 14/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.