Hazine Müsteşarlığından:                                                                              14.01.2008

 

 

 

AKTÜERYAL ZİNCİRLEME MERDİVEN METODUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2008/3 )

 

 

Bilindiği üzere; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa istinaden çıkarılan, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen aktüeryal zincirleme merdiven metoduna ilişkin 2007/24 sayılı genelge 05.12.2007 tarihinde yayımlanmıştır. Metot, ödenen hasarlardan yola çıkılarak oluşturulmuş olup, 11.7.2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ kapsamında belirlenen branşlar bazında son altı yılda net (reasürör payı düşülmüş) ve brüt (reasürör payı düşülmemiş) olarak gerçekleşen ödenen hasar tutarları rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiş şekilde kullanılarak dönem sonu ayrılacak muallak tazminat karşılığının alt sınırının istatistiki olarak hesaplanabilmesini sağlamaktadır.

 

           Bu çerçevede; bahse konu tablonun net (reasürör payı düşülmüş) ve brüt (reasürör payı düşülmemiş) değerler üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Brüt hesaplama sonucunda elde edilen değer o dönem ayrılacak brüt muallak tazminat karşılığının minimum tutarını, net hesaplama sonucunda elde edilen değer ise o dönem ayrılacak net muallak tazminat karşılığının minimum tutarını gösterecektir. Şirketlerin ayıracakları muallak tazminatların aktüeryal yönteme göre bulunan değerden büyük olmaması durumunda; aktüeryal hesaplara göre bulunan brüt değerler finansal tablolarda brüt muallak tazminatlar olarak,  aktüeryal hesaplara göre bulunan net değerler finansal tablolarda net muallak tazminatlar olarak yer alacaktır.