Hazine Müsteşarlığından:                                                                     12.08.2008          

 

 

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK  ŞİRKETLERİNİN BAĞLI ORTAKLIK, BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLARININ BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARINA YANSITILMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2008/ 36)

 

           Bilindiği üzere, 2007/26 sayılı Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge ile bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak Müsteşarlığımızca tebliğ çıkarılıncaya kadar, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesinin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması, 2008/33 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin TMS ve TFRS Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusunun üçüncü maddesinde ise kullanılacak standardın TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar standardı olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan, 2008/9 sayılı Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusunun üçüncü maddesinde TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

 

           Ancak, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların hangi çerçevede şirketlerin bireysel tablolarına yansıtılacağı hususunda birtakım tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

           TMS 28 kapsamında, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların şirketlerin finansal tablolarına yansıtılmasında özkaynak yönteminin kullanılması esas olmakla birlikte, 2008/9 sayılı sektör duyurusunda ifade edildiği üzere, şirketler TMS 27’den muaf tutulmuş olmasına rağmen, bireysel finansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27’nin 37 nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.