Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17) İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

Hazine Müsteşarlığı’ndan                                                                     23.05.2008

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu

2008/26

 

Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu motorlu araç isletenlerini, işleteni oldukları motorlu araçların kullanımı nedeniyle üçüncü şahısların uğradıkları bedeni ve mala gelen zararlardan sorumlu tutmuş ve bu sorumluluğun zorunlu olarak Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminatına bağlanmasını öngörmüştür. Söz konusu sigortanın zorunluluk yönü isletenler için olduğu kadar anılan branşta yetkili sigorta şirketlerimiz için de geçerlidir.

Trafik sigortasının; kamu hayatı için son derece önemli bir yere sahip olan motorlu araç işletilmesi dolayısıyla üçüncü şahıslar nezdinde ortaya çıkan maddi zararlardan kaynaklanan sorumluluğu konu edinmesi nedeniyle bu sigortada kamu etkinliği diğer sigortalardan daha fazla kendisini göstermiştir, Nitekim ihdasından itibaren trafik sigortasında prim kamu tarafından belirlenmiştir. Konuya ilişkin olarak 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te 06.02.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta şirketleri trafik sigortası tarifelerini serbestçe belirleyebileceklerdir.

Söz konusu yönetmelik uygulamasına açıklık getirmek üzere 25.04.2008 tarihli ve 2008/1 sayılı Müsteşarlığımız Genelgesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce (Birlik) hazırlanacak Rehber Tarife ve sigorta şirketlerinin hazırlayacakları tarifelere ilişkin usul ve esaslar hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Müsteşarlığımıza iletilmek üzere Trafik Sigortalan Bilgi Merkezi'ne (TRAMER) gönderilen tarifelerde trafik sigortasına ilişkin il ve araç türünde fiyatlamaya esas genel verilerin ve bu bağlamda Birlik tarafından hazırlanan rehber tarife ile şirketlerin anılan branşta sahip oldukları hasar/prim durumunun dikkate alınması büyük öneme sahiptir.

Bu çerçevede; TRAMER tarafından Müsteşarlığa iletilecek tarifelerin değerlendirilmesinde;

-İlgili şirketin trafik sigortası hasar/prim oranının seyri,

-Diğer branşlardan bağımsız olarak münferiden değerlendirilmek üzere teknik karlılığı,

-İlgili şirketin mali yeterliği,

hususları dikkate alınacaktır.

Diğer branşlarda karlılığı bulunan ya da mali yapısı güçlü olan şirketler bakımından da münferiden trafik sigortasında piyasayı olumsuz etkileyecek biçimde rehber tarifeden sapma durumunda  Müsteşarlığımızca müdahale edilerek ilgili şirketten tarifesinin değiştirilmesi talep edilecektir.

Trafik sigortasında serbest tarifeye geçiş gibi sektör bakımından büyük önem arz eden bir konuda. sigortacılık piyasasında ortaya çıkabilecek istikrarsızlıkların önlenmesi amacıyla yukarıdaki esaslara uyumda sigorta şirketlerince azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.