22/06/24 tarihinde güncellenmiştir..

SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2007/1)

 

MADDE 1 – (1) 14/6/2007 tarihli ve 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 5 inci Maddesi kapsamındaki sigorta branşları ekli listedeki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Ek I: Sigorta Branşları

 

I - HAYAT DIŞI GRUBU

A. Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Tazminat Ödemeleri

1. Kaza (meslek hastalıkları dahil)

a) ölme veya yaralanma sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi

b) zararın tazmini1

c) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödemeler

2. Hastalık/ Sağlık

a) hastalık sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi (hastalık)

b) tedavi masraflarının tazmini (sağlık)

c) (a) ve (b)’nin kombinasyonu (hastalık ve sağlık)

3. Kara araçları

a) motorlu kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

b) motorlu araçlar dışındaki kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

4. Raylı araçlar

Raylı araçlara gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

5. Hava araçları

Hava araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

6. Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları)

a) nehir araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

b) göl araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

c) deniz araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

Ulaşımın şekline bağlı olmaksızın nakliyat konusu mal ve bagaja gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi.

8. Yangın ve doğal afetler

a) yangın

b) patlama

c) deprem

ç) sel

d) deprem ve sel dışındaki doğal afetler

e) nükleer enerji

f) toprak kayması

nedeniyle doğan tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz).

9. Genel zararlar

a) Dolu veya dondan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz)

b) 8’de sayılan haller dışında hırsızlık ve diğer tüm olaylardan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri

10. Kara araçları sorumluluk

Kara araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.

11. Hava araçları sorumluluk

Hava araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.

12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları)

Su araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.

13. Genel sorumluluk

10, 11 ve 12 kapsamında sayılanlar dışındaki tüm sorumluluklar nedeniyle tazminat ödemeleri.

14. Kredi

a) borcun ödenmemesine veya borçlunun aczine bağlı tazminat ödemeleri

b) ihracat kredisine bağlı tazminat ödemeleri

c) taksitle verilen kredilere bağlı tazminat ödemeleri

ç) uzun vadeli konut kredisine bağlı tazminat ödemeleri

d) tarım kredisine bağlı tazminat ödemeleri

15. (Değişik:RG-1/10/2014-29136) Kefalet

a) Doğrudan Kefalet

b) Dolaylı Kefalet

16. Finansal Kayıplar

a) istihdam risklerinden kaynaklanan tazminat ödemeleri,

b) gelir yetersizliğinden kaynaklanan tazminat ödemeleri,

c) hava şartlarının neden olduğu zararlardan kaynaklanan tazminat ödemeleri,

ç) gelir kaybı nedeniyle tazminat ödemeleri,

d) genel giderlerin devam ettirilebilmesine yönelik tazminat ödemeleri,

e) beklenmeyen ticari giderler nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri,

f) piyasa değerindeki kayıp nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri,

g) kira veya gelir kaybına bağlı tazminat ödemeleri,

h) ticari olan ya da olmayan diğer finansal kayıplardan kaynaklanan tazminat ödemeleri.

17. Hukuksal Koruma

Hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderlere bağlı ödemeler.

18. Destek

Seyahat ederken ya da evinden uzaktayken zarurete düşen sigortalıya yapılan ödemeler.

B. Birden Fazla Branş İçin Verilen Ruhsat Tanımları

I. Kaza ve Hastalık/Sağlık Sigortası

1. Kaza (meslek hastalıkları dahil)

2. Hastalık/Sağlık

II. Kara Taşımacılığı Sigortası

3. Kara araçları

7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

10. Kara araçları sorumluluk

III. Nakliyat ve Ulaşım Sigortası

4. Raylı araçlar

6. Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları)

7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları)

IV. Havacılık Sigortası

5. Hava araçları

7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

11. Hava araçları sorumluluk

V. Yangın Sigortası ve Diğer Zararlar

8. Yangın ve doğal afetler

9. Genel zararlar

VI. Sorumluluk Sigortaları

10. Kara araçları sorumluluk

11. Hava araçları sorumluluk

12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları)

13. Genel sorumluluk

VII. Kredi ve Emniyeti Suistimal Sigortaları

14. Kredi

15. Emniyeti suistimal

 

II - HAYAT GRUBU

A. Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Ödemeler

1. Hayat

a) süre sonunda hayatta kalma halinde yapılacak ödeme (yaşama),

b) ölüm halinde yapılacak ödeme (ölüm),

c) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödeme (karma),

ç) geri prim iadesi,

d) irat ödemesi,

e) hayat sigortasına tamamlayıcı olarak akdedilen (a,b,c,d) profesyonel çalışma yoksunluğu dahil cismani zararlar nedeniyle yapılan ödeme.

2. Evlilik Sigortası, Doğum Sigortası  

3. Yatırım Fonlu Sigortalar

Yatırım fonları ile bağlantılı olarak verilen yaşama, ölüm, karma veya geri prim iadesi ile irat ödemeli hayat sigortalarına bağlı ödeme.

4. Sermaye İtfa Sigortası

Peşin ya da taksitli prim ödemeleri karşılığında, süresi ve miktarı açısından belirli olan taahhütleri kapsayan aktüeryal tekniğe dayanan birikim işlemlerine bağlı ödeme.

5. Fonların Yönetimi İşlemi

- Emeklilik fonlarının yönetim işlemleri; ilgili müessese açısından yatırımların (plasmanların) yönetimine ve özellikle ölüm, hayatta kalma ya da faaliyetlerin durması ya da azalması hallerinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumların rezervlerini temsil edici aktiflerin yönetimine dayanan işlemler,

- Sermayenin korunması ya da asgari faiz ödemesine ilişkin sigorta ile birlikte yapılan yukarıdaki işlemler,

6. Kaza (meslek hastalıkları dahil)

a) ölme veya yaralanma sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi

b) zararın tazmini2

c) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödemeler

7. Hastalık/Sağlık

a) hastalık sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi (hastalık)

b) tedavi masraflarının tazmini (sağlık)

c) (a) ve (b)’nin kombinasyonu (hastalık ve sağlık)

8. (Ek:RG-5/8/2012-28375) Tontin

——————————

1    Tedavi masraflarının teminat dışı kalması için aksine sözleşme yapılabilir.

2    Tedavi masraflarının teminat dışı kalması için aksine sözleşme yapılabilir.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2014

26579

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

1/10/2014

29136

 

mevzuat.gov.tr adresi: