27 Ocak 2005 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı: 25709

 

Tebliğ

Devlet Bakanlığından:

 

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATI

 

23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 26 Ağustos 2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliğine göre yapılacak “Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası”na aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri, Sertifika Mali Sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdür.        

A. TARİFE

Teminat tutarları, sigorta teminatı kapsamına giren olay başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Olay başınaa : 10.000 YTL.

b) Sözleşme süresince toplam : 1.000.000. YTL.

Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminatlar üzerinden yapılır. Ancak, sözleşme süresi içinde, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminatlar üzerinden Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası zeyilnamelerini bu Tarife ve Talimatın yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan ve teminatları yeni limitlere getirilmeyen sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.

Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

 

B. TALİMAT

Bu sigorta, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısından nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası, elektronik imza hizmetlerinden. birini veya birkaçım alan nitelikli elektronik sertifika sahipleri ve bu sertifikalara dayanarak işlem yapan üçüncü kişileri, Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın 2 nci maddesinde yer alan risklere karşı teminat altına alır.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, şirket merkezi ile internet adresindeki sayfasına sigorta sözleşmesine ait kısa bilgiler ile sigortacının adı ve açık adresini belirten ibareleri kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurmak zorundadır.

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.