29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

YÖNETMELİK

 

Devlet Bakanlığından:

 

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU YÖNETİM KURULU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

          MADDE 1 – 1/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "h) Kurum kaynaklarından karşılanmak üzere Kurum ihtiyaçları için Kanun Hükmünde Kararname ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mal ve hizmet satın alımı yapılmasına ve sair harcamalara karar vermek, mal ve hizmet satın alımının ve sair harcamaların tabi olacağı usul ve esasları belirlemek,"

 

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

          "Toplantı yeri, saati ve gündemi ile toplantıda ele alınacak konulara ilişkin bilgi ve belgeler Kurum İdarecisi tarafından başkanın bilgisi dâhilinde toplantı tarihinden en az yedi gün önce incelenmek üzere Kurul Başkanına ve Müsteşarlığa gönderilir. Kurul Başkanı tarafından uygun görülen gündem, toplantı tarihinden en az iki gün önce tüm üyelere duyurulur."

          "Kurul, Kurum İdarecisinin Kurum adına tesis edeceği iş ve işlemlere, girişeceği temaslara ilişkin usul ve esasları belirler. Kurum adına yapılan her türlü temas hakkında Kurul üyelerine Kurum İdarecisince bilgi verilir. Kurumu malî yükümlülük altına sokacak her türlü işlem için öncelikle Kurul kararı alınması ve işlem sürecinden Kurul üyelerine Kurum İdarecisince bilgi verilmesi esastır. İvedi harcamalar, elektronik ortamda bilgilendirmesi yapılmak ve sonradan Kurulca onaylanmak kaydıyla, Kurum İdarecisi tarafından yapılır."

 

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

          "Kurum kaynaklarının yatırıma yönlendirilmesi

          EK MADDE 1 – Kurum kaynaklarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasların Kurulca tespitinde aşağıdaki ilkelere uyulur.

          a) Kurum kaynaklarının yatırıma yönlendirilmesinde öncelikle likidite ve anapara güvenliği, bunlar yanında da getiri oranı ilkeleri dikkate alınır.

          b) Kurum fonları, Kurum İdarecisi tarafından ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilebilir. Bu durumda Kurum İdarecisi ve/veya portföy yönetim şirketi Kurum tarafından belirlenen yönetim stratejilerine ve yatırım kısıtlamalarına uygun hareket etmek zorundadır.

          c) Portföy yönetim şirketi veya Kurum İdarecisi, Kurum portföyüyle ilgili yatırım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve sözleşmeyle belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgeler ile portföy yönetim stratejilerine mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az beş yıl saklanması zorunludur.

          d) Borsalarda işlem gören varlıkların alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur.

          e) Kurum portföyüne hiçbir şekilde alım-satım anındaki piyasa fiyatı üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz.

          f) Portföy yöneticisi ve/veya Kurum İdarecisi, herhangi bir şekilde kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla Kurum portföyüne işlem yapamaz. Kurum fonları adına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

          g) Kurum fon varlıklarının %10’undan fazlası bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Ayrıca, fon varlıklarının %5’inden fazla yatırım yaptığı ortaklıkların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fon varlıklarının %40’ını aşamaz. Ancak, devlet iç borçlanma senetleri için bu bentteki sınırlamalar uygulanmaz.

          h) Kurum fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması esastır. Ancak, borsada işlem görmesi koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir.

          i) Kurum varlıklarının en fazla %10’u yatırım fonu katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir. Ancak, her bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon varlıklarının %2’sini geçemez.

          j) Yatırım amaçlı olarak türev ürünlere yatırım yapılamaz. Riskten korunma amacıyla türev ürünlere ödenecek primler, portföy büyüklüğünün %5'ini geçemez. Kurum portföyüne borçluluk ifade eden yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı borçlanma araçları ya da bu araçlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler portföy yönetim şirketi veya Kurum İdarecisi nezdinde bulundurulur.

          k) Vadeli veya vadesiz mevduatın tutulacağı banka veya bankaların seçiminde, kamu bankaları hariç olmak üzere, derecelendirmesi en yüksek bankalar arasından en yüksek getiri oranını sağlayan banka veya bankaların seçimi esastır.

          l) Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları Kurum adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda Müsteşarlıkça uygun görülmek ve Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşuluyla bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.

 

          MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

          "Mal ve hizmet satın alma esasları ve usulleri

          GEÇİCİ MADDE 1 – 31/12/2010 tarihine kadar Kurum ihtiyaçlarının temininde, Kanun Hükmünde Kararname ve bu Yönetmelik hükümlerine göre mal ve hizmet satın alınması esastır.

          Kurul, re’sen veya kendisine gerekçeli olarak Kurum İdarecisi tarafından önerilecek mal ve hizmet ihtiyacı için alım yapılmasına karar verebilir. Mal ve hizmet satın alımında uygulanacak usul ve esaslar, Mal ve Hizmet Satın Alımı Hazırlık Komisyonunun (Komisyon) teşkili, süresi, üyeleri, Komisyon Başkanı, üyelere ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususlar Kurul kararıyla belirlenir. Kurul tarafından gerek re’sen gerekse Kurum İdarecisinin teklifi üzerine mal ve hizmet satın alınmasına karar verilmesi hâlinde Kurulca onaylanmak üzere Kurum İdarecisince bir iş tanımı düzenlenir. Kurulca gerekli görüldüğü takdirde iş tanımı hakkında Müsteşarlıktan görüş alınabilir.

          Mal ve hizmet satın alımında bu Yönetmelikte düzenlenen; açık teklif usulü, belli istekliler arasında mal ve hizmet satın alımı usulü ve doğrudan temin usullerinden bir tanesi mal ve hizmet alımının konusu ve mahiyetine göre Kurul tarafından tercih edilir.

          a) Açık Teklif Usulü

          Açık teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

          b) Belli İstekliler Arasında Mal ve Hizmet Satın Alımı Usulü

          Kurul kararı ile tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyonca teklif verebilecek nitelikteki kişilerin belirlenerek, bu adaylardan alınan tekliflerin değerlendirilmesi suretiyle mal ve hizmet satın alımının yapıldığı usuldür. Bu usulde rekabeti temin edecek sayıda ve nitelikte adayın davet edilmesi esastır.

          c) Doğrudan Temin Usulü

          Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer usüllere tabi olmadan ve ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterlik belirlemesine gerek olmaksızın Komisyonca sadece fiyat araştırması yapılmak suretiyle doğrudan mal ve hizmet temin edilebilir.

          1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

          2) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

          3) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için gerekli olan mal ve hizmetlerin, zorunlu olarak asıl sözleşme kapsamında düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

 

          Mal ve Hizmet Satın Alımı Hazırlık Komisyonu

          GEÇİCİ MADDE 2 – 31/12/2010 tarihine kadar Kurum adına mal ve hizmet satın alımlarında Komisyon kurulması esastır.

          Mal ve Hizmet Satın Alımı Hazırlık Komisyonu (Komisyon), satın alınacak mal veya hizmetin mahiyetine göre Kurul kararı çerçevesinde, üye sayısı üç veya beş olmak üzere, Müsteşarlıkça görevlendirilecek en az bir temsilci ile Kurum İdarecisi ve gerekli görülmesi hâlinde Kurulda temilcisi bulunan kurumlardan veya diğer kamu kurumlarından talep edilecek birer temsilciden oluşur. Kurul tarafından karar verilmesi hâlinde Komisyon üyelerine bu görevleri sebebiyle ücret ödenebilir. Komisyon çalışmalarından doğan masraflar Kurum tarafından karşılanır. Komisyon eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kurul, Komisyon faaliyetlerine Kurum İdarecisince katkı sağlanmasına karar verebilir. Komisyona Kurul üyelerinden üye belirlenemez.

          Komisyon gerekli fiyat araştırmasını yapar, teklifleri değerlendirerek görüşünü Kurula sunar.

          Mal ve hizmet satın alımında fiyat ve Kurum ihtiyaçlarının karşılanabilirliği ilkeleri dikkate alınır. Kurul, mal ve hizmet satın alımlarını mümkün olan en uygun şartlarda ve mümkün olduğu ölçüde ilk elden yapar, fiyatın düşük olmasının yanısıra, ödeme koşulları, gerekli nitelikleri haiz olması, zamanında teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun teklif tercih edilir.

 

          İlan ve teklif verme usulü

          GEÇİCİ MADDE 3 – 31/12/2010 tarihine kadar açık teklif usulünde satın alınacak mal ve hizmetler teklif verme süresince Kurumun resmi internet sitesinde ve en az bir defa ülke çapında yayımlanan tirajı en yüksek iki gazetede ilan edilmek suretiyle duyurulur.

          İlanda; iş tanımı, mal ve hizmet satın alımı yasakları, Kurulca istenmesi kararlaştırılan ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliliği gösteren belgeler, tekliflerin Kuruma sunulma esasları ve Kurul kararı ile istenen diğer hususlar yer alır. Teklif verme süresi, ilan tarihinden itibaren otuz günden az olamaz.

          Mal ve hizmet satın alımı için aranan ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliliği gösteren belgeler Kurul kararı ile belirlenir. Ancak her durumda;

          a) İsteklinin meslekî faaliyetini sürdürdüğünü, teklif vermeye yetkili olduğunu, organizasyon yapısını, işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığını veya çalıştıracağını, ilan edilen iş veya benzer işlerdeki deneyimini,

          b) İsteklinin ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ilan edilen iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını,

          gösteren belgeler istenir.

          Teklif sahipleri (açık teklif usulünde tüm teklif sahipleri, belli istekliler arasında mal ve hizmet alımı usulünde Kurul kararı ile belirlenen usul ve esaslara göre belirlenen teklif sahipleri) fiyat tekliflerini Kurulca istenmesi kararlaştırılan ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliliklerini gösteren belgelerle birlikte teklif sahibi veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olarak ayrı ayrı kapalı zarf içinde tekliflerin değerlendirileceği Komisyon toplantısında teslim ederler.

          Komisyon tüm teklif sahiplerinin katılımı ile teklifleri değerlendirir. Teklif sahiplerinin ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliliklerini gösteren belgeler öncelikli olarak incelenir. Bu belgelerde eksiklik bulunması hâlinde eksikliğin giderilmesi için Komisyon ilgiliye bir iş gününü geçmemek üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verebilir. Bu durumda teklifler açılmadan bir tutanakla muhafaza edilir. Teklifler tayin edilen günde tüm teklif sahiplerinin katılımı ile açılır. Eksik belgesini sunmayan teklif sahibinin teklifi açılmayarak mal ve hizmet satın alım süreci dışında bırakılır.

          Açılan fiyat teklifleri toplantıda okunur ilgililerden açık eksiltme suretiyle yeni teklifte bulunmaları istenir. Bu süreç birden çok kez tekrarlanabilir.

          Yapılan değerlendirme sonucu Komisyonca düzenlenen rapor Kurulun onayına sunulur. Kurul, mal ve hizmet satın alınmasına karar verip vermemekte serbesttir.

 

          Mal ve hizmet satın alımı yasakları

          GEÇİCİ MADDE 4 – 31/12/2010 tarihine kadar aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde mal ve hizmet satın alımlarına katılamazlar.

          a) Kamu ihale mevzuatı uyarınca kamu ihalelerinde ihale dışı bırakılması gereken teklif sahipleri,

          b) İlgili kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

          c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

          d) Kurul üyeleri, Kurum İdarecisi yöneticileri, çalışanları,

          e) Komisyon üyeleri,

          f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

          g) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortak, hissedar veya yönetim kurulu üyesi bulundukları şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan azına sahip oldukları şirketler hariç),

          h) Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak mal ve hizmet satın alımları hariç olmak üzere, Kurum İdarecisinde veya Kurum İdarecisinin en az %10 oranında doğrudan veya dolaylı ortaklığı bulunan gerçek veya tüzel kişiler.

          Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler, Kurulca belirlenecek süre boyunca mal ve hizmet satın alımlarına katılamazlar.

          Bu yasaklara rağmen mal ve hizmet satın alımına katılan istekliler mal ve hizmet satın alımı dışı bırakılarak varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, isteklilerin bu durumunun mal ve hizmet satın alımı sonrasında belirlenmesi hâlinde, varsa teminatları gelir kaydedilerek mal ve hizmet satın alımı iptal edilir. İhtiyaç hâlinde süreç yeniden başlatılır.

 

          İstisnai durumlar

          GEÇİCİ MADDE 5 – 31/12/2010 tarihine kadar risk paylaşımı ve reasürans hizmeti ile gerektiği takdirde bu konulara ilişkin olarak danışmanlık hizmeti satın alımı usul ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

          Müsteşarlık ile Kurum İdarecisi arasında yapılan sözleşme kapsamında Kurum İdarecisince sağlanacak yazılım ve teknik donanım bu Yönetmeliğin doğrudan temin hükümleri çerçevesinde Kurum İdarecisince yerine getirilir.

          Hasar tespiti ve eksper eğitimine yönelik hizmet satın alınması, temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar Kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde yerine getirilir."

 

         MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

         MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.