19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

 

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

          MADDE 1 – 1/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        “EK MADDE 1 – Kurum kaynaklarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde Kurulca belirlenir.

          a) Kurum varlıklarının yatırıma yönlendirilmesinde, yatırım araçları bakımından çeşitlendirme yapılır ve öncelikli olarak; varlıkların likit olması, anapara kaybı riskinin en düşük olması ve getiri oranının yüksek olması ilkeleri esas alınır.

          b) Kurum kaynaklarının yıllık saklama payı tutarının iki katı ile muallak hasar, kredi ve reasürans ödemeleri gibi önemli büyüklükteki yükümlülüklerinin toplamını aşması durumunda orta veya uzun vadeli portföyler oluşturulabilir. Bu şekilde oluşturulan portföyün vadesine göre (a) bendindeki öncelik sıralaması değiştirilebilir.

          c) Kurum fonları, Kurum İdarecisi tarafından ve/veya Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilebilir. Bu durumda Kurum İdarecisi veya portföy yönetim şirketi, Kurul tarafından belirlenen yönetim stratejilerine ve yatırım kısıtlamalarına uygun hareket etmek zorundadır.

          ç) Portföy yönetim şirketi veya Kurum İdarecisi, Kurum portföyüyle ilgili yatırım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgeler ile portföy yönetim stratejilerine mesnet teşkil eden araştırma ve raporları en az beş yıl saklanır.

          d) Borsalarda işlem gören varlıkların alım satımı borsa kanalıyla yapılır.

          e) Kurum portföyüne yabancı borçlanma araçları bakımından Müsteşarlıkça belirlenen ülkelerin kamu otoritelerince veya bu ülkelerde yerleşik şirketlerce çıkarılan ve vadesi yirmi yıldan uzun olmayan yabancı borçlanma araçları alınabilir.

          f) Kurum portföyüne hiçbir şekilde alım satım anındaki piyasa fiyatı üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz.

          g) Portföy yöneticisi veya Kurum İdarecisi, herhangi bir şekilde kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla Kurum portföyüne işlem yapamaz; Kurum fonları adına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti gösterir.

          ğ) Kurum fon varlıklarının %10 undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon varlıklarının %5 inden fazla yatırım yaptığı ortaklıkların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fon varlıklarının %40 ını aşamaz. Devlet iç ve dış borçlanma senetleri için bu sınırlamalar uygulanmaz.

          h) Kurum fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması esastır. Borsada işlem görecek olması koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir.

          ı) Kurum varlıklarının en fazla %10 u tek bir kurucuya ait yatırım fonu katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir. Ancak, her bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon varlıklarının %5 ini geçemez.

          i) Yatırım amaçlı olarak türev ürünlere yatırım yapılamaz. Riskten korunma amacıyla türev ürünler için verilen primler ve teminatların toplamı, portföy büyüklüğünün %5 ini geçemez. Kurum portföyüne borçluluk ifade eden yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı borçlanma araçları ya da bu araçlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler portföy yönetim şirketi veya Kurum İdarecisi nezdinde bulundurulur.

          j) Vadeli veya vadesiz mevduatın tutulacağı banka veya bankaların seçiminde, kamu bankaları hariç olmak üzere, derecelendirmesi en yüksek bankalar arasından en yüksek getiri oranını sağlayan banka veya bankaların seçimi esastır.

          k) Kurum fonlarının Kurum İdarecisi tarafından yönetilen kısmında yer alan araçların içerisinde, yurtiçinde Takasbankın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçlarının bulunması halinde bu araçlar, Kurum adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanmasında, Müsteşarlıkça uygun görülmek ve Takasbanka dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşuluyla bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alınabilir. Kurum fonlarının portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kısmı ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.”

 

        MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        “EK MADDE 2 – Kurul, resen veya kendisine gerekçeli olarak Kurum İdarecisi tarafından önerilecek mal ve hizmet ihtiyacı için alım yapılmasına karar verebilir. Mal ve hizmet satın alımında uygulanacak usul ve esaslar, komisyon teşkili, süresi, üyeleri ve gerekli görülen diğer hususlar Kurulca belirlenir. Alınacak mal ve hizmet için iş tanımı Kurum İdarecisince hazırlanarak Kurulun onayına sunulur. Kurulca gerekli görüldüğü takdirde iş tanımı hakkında Müsteşarlıktan görüş alınabilir.

          Mal ve hizmet satın alımında aşağıda düzenlenen yöntemlerden biri tercih edilir.

          a) Açık teklif: Açık teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

          b) Belli istekliler arasında mal ve hizmet satın alımı: Kurul kararı ile tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyonca teklif verebilecek nitelikteki kişilerin belirlenerek, bu adaylardan alınan tekliflerin değerlendirilmesi suretiyle mal ve hizmet satın alımının yapıldığı usuldür. Bu usulde rekabeti temin edecek sayıda ve nitelikte adayın davet edilmesi esastır.

          c) Doğrudan temin: Aşağıda belirtilen durumlardan birinin bulunması halinde, diğer usullere tabi olmadan ve ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterlik belirlemesine gerek olmaksızın fiyat araştırması yapılmak suretiyle doğrudan mal ve hizmet temin edilebilir.

          1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

          2) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

          3) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için gerekli olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme kapsamında düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınmasının gerekmesi.

          4) Alınacak mal veya hizmetin bedelinin, Katma Değer Vergisi hariç Ellibin Türk Lirası tutarından düşük olması. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Söz konusu mal ve hizmet alımları için komisyon kurulup kurulmayacağı hususunda Kurul yetkilidir.

          Açık teklif usulü ve belli istekliler arasında mal ve hizmet satın alımı usullerinde komisyon kurulması esastır.

          Komisyon, satın alınacak mal veya hizmetin mahiyetine göre ve Kurul kararı çerçevesinde, üye sayısı üç veya beş olmak üzere, ilgili kurum temsilcilerinden veya uzmanlardan oluşturulur. Komisyon çalışmalarından doğan masraflar Kurum tarafından karşılanır. Komisyon eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kurul, Komisyon faaliyetlerine Kurum İdarecisince katkı sağlanmasına karar verebilir. Komisyona Kurul üyelerinden üye belirlenemez.

          Komisyon gerekli fiyat ve diğer araştırmaları yapar, teklifleri değerlendirerek görüşünü Kurula sunar.

          Kurul, mal ve hizmet satın alımlarını mümkün olan en uygun şartlarda ve mümkün olduğu ölçüde ilk elden yapar. Mal satın alımında fiyatın düşük olmasının yanı sıra Kurum ihtiyaçlarının uygun şekilde karşılanması, ödeme koşulları, gerekli nitelikleri haiz olması, zamanında teslim ve bakım şartları dikkate alınır ve bu nitelikleri taşıyan en uygun teklif tercih edilir. Hizmet satın alımında teknik yeterlilik ve Kurum ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olarak dikkate alınır.

          Açık teklif usulünde satın alınacak mal ve hizmetler teklif verme süresince Kurumun resmî internet sitesinde ve en az bir defa ülke çapında yayımlanan tirajı en yüksek iki gazetede ilan edilmek suretiyle duyurulur. Teklif verme süresi, büyük bir hasarın zorunlu kıldığı durumlar veya başka bir mücbir sebep hali hariç olmak üzere, ilan tarihinden itibaren onbeş günden az olamaz.

          Mal ve hizmet satın alımı için aranan ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliliği gösteren belgeler Kurul kararı ile belirlenir. Ancak her durumda;

          a) İsteklinin meslekî faaliyetini sürdürdüğünü, teklif vermeye yetkili olduğunu, organizasyon yapısını, işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığını veya çalıştıracağını, ilan edilen iş veya benzer işlerdeki deneyimini,

          b) İsteklinin ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ilan edilen iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler istenir.

          Teklif sahipleri istenen belgelerle birlikte teklif sahibi veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olarak ayrı ayrı kapalı zarfların içindeki fiyat tekliflerini tekliflerin değerlendirileceği Komisyon toplantısında teslim eder.

          Komisyon tüm teklif sahiplerinin katılımı ile teklifleri değerlendirir. Teklif sahiplerinin ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliliklerini gösteren belgeler öncelikli olarak incelenir. Bu belgelerde eksiklik bulunması halinde eksikliğin giderilmesi için Komisyon ilgiliye bir iş gününü geçmemek üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verir. Bu durumda fiyat teklifleri açılmadan bir tutanakla muhafaza edilir. Fiyat teklifleri tayin edilen günde tüm teklif sahiplerinin katılımı ile açılır. Eksik belgesini sunmayan teklif sahibinin fiyat teklifi açılmayarak mal ve hizmet satın alım süreci dışında bırakılır.

          Açılan fiyat teklifleri toplantıda okunur ve ilgililerden açık eksiltme suretiyle yeni teklifte bulunmaları istenir. Bu süreç birden çok kez tekrarlanabilir.

          Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen rapor Kurula sunulur. Kurul, mal ve hizmet satın alınmasına karar verip vermemekte serbesttir.”

 

        MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        “Mal ve hizmet satın alımı yasakları

        EK MADDE 3 – Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde mal ve hizmet satın alımlarına katılamazlar.

          a) Kamu ihale mevzuatı uyarınca kamu ihalelerinde ihale dışı bırakılması gereken teklif sahipleri,

          b) İlgili kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

          c) Hileli iflas ettiğine karar verilenler,

          ç) Kurul üyeleri, Kurum İdarecisi yöneticileri ve çalışanları,

          d) Komisyon üyeleri,

          e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

          f) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan azına sahip oldukları şirketler hariç olmak üzere, bu kişilerin ortak, hissedar veya yönetim kurulu üyesi bulundukları şirketler,

          g) Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak mal ve hizmet satın alımları hariç olmak üzere, Kurum İdarecisinde veya Kurum İdarecisinin en az %10 oranında doğrudan veya dolaylı ortaklığı bulunan gerçek veya tüzel kişiler.

          Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler, Kurulca belirlenecek süre boyunca mal ve hizmet satın alımlarına katılamazlar.

          Bu yasaklara rağmen mal ve hizmet satın alımına katılan istekliler mal ve hizmet satın alımı dışı bırakılarak varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, isteklilerin bu durumunun mal ve hizmet satın alımı sonrasında belirlenmesi halinde, varsa teminatları gelir kaydedilerek mal ve hizmet satın alımı iptal edilir. İhtiyaç halinde alım süreci yeniden başlatılır.”

 

        MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        “İstisnai durumlar

          EK MADDE 4 – Risk paylaşımı ve reasürans hizmeti ile bu konulara ilişkin danışmanlık hizmeti satın alımı, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

          Kurumun, Müsteşarlık ile Kurum İdarecisi arasında yapılan sözleşme kapsamında Kurum kaynaklarından karşılanacak her türlü yazılım, donanım, sistem ve ağ hizmetleri ile bakım hizmetlerinin alımı, bu Yönetmeliğin doğrudan temin hükümleri çerçevesinde Kurum İdarecisince yerine getirilir.

          Reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler ile bu kapsama giren her türlü toplantı ve organizasyon faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet satın alımları, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

          Hasar tespiti ve eksper eğitimine yönelik hizmet satın alınması, temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

 

        MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

        MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

        MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.