3 Mayıs 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26511

TEBLİĞ

 

Devlet Bakanlığından:

 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SERBEST

MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK

SİGORTASI KLOZU

      I. Kapsam

        16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;

        a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,

        b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini,

        poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

        Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi" maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir.

      II. Teminat Dışında Kalan Haller

        Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, ticari veya endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

        III. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri

        Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın  "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

        1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,

        2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,

        3. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,

        4. Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri,

        5. Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri,

        aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.