Hazine Müsteşarlığından:

14.02.2008

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARINA

İLİŞKİN GENELGE

(2008/5)

 

 

Bilindiği üzere, 14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa istinaden çıkarılan, 19.01.2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, “Şirketler şekli ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen sermaye yeterliliği tablosunu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defa hazırlar ve bu dönemleri takip eden 2 ay içerisinde Müsteşarlığa gönderir.” hükmünü amirdir.

 

Bu çerçevede; daha önce de şirketler tarafından hazırlanan ve Müsteşarlığımıza gönderilen sermaye yeterliliği tabloları yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar düzenlenmiştir. Bu kapsamda; ilk olarak 31.12.2007 tarihi itibarıyla şirketlerce hesaplanacak olan sermaye yeterliliği tablolarına uygulanacak olan hesaplama yöntemlerinin içeriği ve uygulama esasları aşağıda yer almaktadır.

 

A.

Genel Uygulama Esasları

 

1.     Sermaye yeterliliği hesabına ilişkin tabloların yer aldığı excel dosyasının, her 6 aylık dönem için Sigortacılık Gözetim Sistemi (SGS) aracılığı ile şirketlere gönderilerek dönemleri takip eden 2 ay içerisinde tekrar portala yüklenmesi talep edilecektir.

 

2.     Özsermayenin yetersiz olması durumunda (Sermaye Yeterliliğinin Negatif Olması Durumu); sermaye yeterliliği tabloları ile birlikte, bir ödeme planının Müsteşarlığımıza sunulması ve eksik kalan sermayenin içinde bulunulan yılın sonuna kadar tamamlanması gereklidir. Ancak, Müsteşarlık Şirketin mali yapısını göz önünde bulundurarak eksik kalan sermayenin daha kısa bir süre içerisinde ödenmesini veya yeni bir ödeme planı sunulmasını talep edebilir.

 

3.     Vergi karşılığından sonraki dönem kârının dağıtılması sonucunda yeni bir sermaye yeterliliği hesabının yapılması ve eksik sermaye ortaya çıkması durumunda, yeni hazırlanan sermaye yeterliliği tablosu ile birlikte yeni bir ödeme planının 25 gün içerisinde Müsteşarlığımıza sunulması şarttır.

 

B.

Birinci Yönteme İlişkin Uygulama Esasları

 

1.     Tabloda, birinci yöntem 5 inci satırda yer alan “A = Son Bir Yılda Brüt Yazılan Primlerden (Vergi ve Harçlar Hariç) Fesih ve İptaller Düşüldükten Sonra Kalan Tutar” kısmında, ara dönemlerde, “Son bir yıllık dönem” için 30.06.XXX1-30.06.XXX2 dönemi alınmalıdır.

 

2.     Birinci yöntem 8 inci satırda yer alan “B” kısmında, ara dönemlerde, “Son üç yıllık sürede brüt ödenen hasarlar” için 30.06.XXX1-30.06.XXX4 dönemi alınacaktır. “Son yıl muallak hasar karşılıkları” için 30.06.XXX4 tarihi itibarıyla oluşan toplam muallak hasar karşılığı tutarı ve “İçinde bulunulan yıl hariç olmak üzere 3 yıl önce ayrılan muallak hasar karşılıkları” için 30.06.XXX1 tarihi itibarıyla oluşmuş toplam muallak hasar karşılığı tutarı esas alınmalıdır.

 

3.     Birinci yöntem 17 inci satırda yer alan “C” kısmında, XXX4 yılı ara döneminde, “Son üç yıllık süre …” için 30.06.XXX1-30.06.XXX4 dönemi alınmalıdır.

 

C.

İkinci Yönteme İlişkin Uygulama Esasları

 

1.     İkinci yöntemde; hücrelerde yer alan numaralar Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesap kodlarını ifade etmektedir.

 

2.     İkinci yöntem; 4, 5 ve 7 nci satırlarda yer alan aktifler içinde finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılıkları (119) dikkate alınmamaktadır.

 

3.     İkinci yöntem 11 inci satırda sermaye taahütleri (252, 254, 256) ve değer düşüklükleri (259) dikkate alınmamaktadır.

 

4.     İkinci yöntem 18 inci satırda emeklilik şirketlerinin emeklilik yatırım fonları kapsamında saklayıcı şirketten alacakları (127.02 ve 227.02) dahil edilmemiştir.

 

5.     Şirketlerin, Yönetmeliğin 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen alacaklar ile ilgili olarak aktif riski hesabında, muaccel hale gelen alacaklar için ayrıca hesaplama yapılacağı için, muaccel alacaklar tablonun 2 nci yöntem 18 inci satırında değil 34 ve 35 inci satırlarda dikkate alınacaktır. Tüm alacaklar için, senede bağlı olma şartı aranmaksızın UFRS 39 kapsamında değerleme yapılacak ve buna göre reeskont ayrılacaktır. Tablonun 20, 21, 22 ve 23 üncü satırlarında alacaklar için alınan teminatların dağılımı görülmektedir. Tablonun 25-29 uncu satırlarında ise alacaklar vadelerine göre sınıflandırılmıştır. Bu satırlara yazılan alacakların toplamı (C24 hücresi) C17 hücresindeki rakamla karşılaştırılarak, hesaplamanın doğruluğu kontrol edilmektedir.

 

6.     Muaccel hale gelen alacaklar için artık ayrı bir hesaplama öngörülmektedir. Buna göre vadesini 1 ay geçmiş alacaklar 0,255 katsayısıyla, 2 ay geçmiş alacaklar ise 1,0 katsayısıyla çarpılmaktadır.

 

7.     Yönetmeliğin 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen alacaklar ile ilgili olarak alınan teminatlar içerisinde yer alan gayrimenkullerin değer tespitinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti veren şirketlerin raporları esas alınır.

 

8.     Reasürans riski hesaplamasına ilişkin olarak Türkiye Sigortalar ve Reasürans Şirketleri Birliği’ni muhatap 25.08.2006 tarih ve 45170 sayılı yazımız ile belirtildiği üzere; Standard & Poor’s Corp., Moody’s Investor Service Inc., Fitch Ratings Ltd., A.M. Best Company Inc. isimli kuruluşlar reasürans şirketlerinin derecelendirmelerini gerçekleştiren kuruluşlar olarak belirlenmiştir.

 

9.     Aşırı prim artışı hesaplaması sırasında hayat ve hayat dışı şirketler ile zorunlu trafik sigortası için (2008 ve 2009 yıllarında) farklı sektör ortalamaları kullanılacak olup, söz konusu oranlar her hesap döneminde Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilecektir.

 

10. Aşırı prim artışı riski hesabında; zorunlu trafik sigortası için yapılacak hesaplama 2007 yıl sonu için uygulanmayacak ve yalnızca 2008 ile 2009 yıllarında uygulanacaktır.

 

11. “Aşırı prim artışı riski” bölümünde, XXX3 yılı ara döneminde, “Bir önceki yılın prim miktarı için; 30.06.XXX1-30.06.XXX2 dönemi, “Cari yılın prim miktarı” için, 30.06.XXX2-30.06.XXX3 dönemi alınmalıdır.

 

12. Aşırı prim artışı riski hesaplamasında fronting işlemleri de dahil olmak üzere yazılan tüm primler dikkate alınmalıdır.

 

13. “Muallak hasar karşılığı riski” için, XXX1 yılı ara döneminde, 30.06.XXX1 tarihi itibarıyla oluşmuş kümülatif tutar dikkate alınmalıdır.

 

14. 2007 yılında yayımlanan 2007/19 sayılı Sigortacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Branş Kodlarına İlişkin Genelge’de; şirketlerin faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinin genelgemiz ekinde gönderilen tabloda yer alan kodlara göre yapılması gerektiği, ancak daha önce kullanılmamakla birlikte bu Genelge ile oluşturulan yeni alt branşların mevzuatımızda henüz bir düzenleme bulunmadığı için daha sonra gerçekleştirilecek düzenlemelere (Genel şart, genelge vb.) paralel olarak kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilmişti. Bu kapsamda, muallak tazminat riski ile yazım riskine ilişkin olarak sermaye yeterliliği tablosunda yer almakla beraber, söz konusu yeni alt branşların ilgili düzenlemelere paralel olarak kullanılması gerekmektedir.

 

15. Şirketlerin tüm döviz varlıkları ve yükümlülükleri için kur riskinin hesaplanması amacıyla, aktif ve pasif hesaplarda bulunan dövizlerin (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve diğer dövizler) dönem sonu itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması ile bulunan Yeni Türk Lirası karşılıkları hesaplanarak döviz varlıkları toplamı ile döviz yükümlülükler toplamı bulunur ve toplam varlık ve yükümlülükler arası farkın mutlak değeri 0.075 risk ağırlığı ile çarpılır.

 

 

 

 

EK: Tablo