Hazine Müsteşarlığından: (Sigortacılık Genel Müdürlüğü)                         23.08.2010

23.08.2010 tarihli 2010/10 sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/14) işlenmiştir

 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KULLANILACAK MUHTEMEL BİRİKİM VE GERİ ÖDEME TABLOLARINA İLİŞKİN GENELGE

(2010/10)
 

Bu Genelge, bireysel emeklilik sisteminde çeşitli aşamalarda, katılımcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak emeklilik şirketlerince (“şirket”) sunulacak muhtemel birikim ve geri ödeme tablolarının hazırlanmasında uygulanacak esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

I. Giriş ve Biriktirme Dönemi Tablolarına İlişkin Esaslar

Muhtemel Birikim Tablosu

1. Sisteme giriş aşamasında katılımcılara sunulacak muhtemel birikim tablosu şirketlerce katılımcının talebine göre genel bazlı veya plan bazlı olarak hazırlanabilir. Bu tablo ayrıca, biriktirme dönemi süresince çeşitli aşamalarda yeniden hazırlanıp katılımcıya sunulabilir.

2. Genel bazlı tablolar için, Emeklilik Gözetim Merkezi (“EGM”) tarafından hazırlanan muhtemel birikim tabloları veya EGM’nin hesaplamalarda dikkate aldığı esaslar ve parametreler kapsamında şirket tarafından hazırlanan tablolar kullanılabilir.

3. Hazırlanacak tablolarda net (fon işletim gideri kesintisi sonrası) reel getiri oranları kullanılır. Net reel getiri oranı şirketin ilgili planda sunmuş olduğu fonların fon işletim gideri kesintisinin son takvim yılı sonundaki (son iş günü) ağırlıklı ortalaması, muhtemel brüt reel getiri oranından çıkartılarak hesaplanır. Bu hesaplamalarda kullanılacak muhtemel brüt reel getiri oranı, 1. senaryoda yıllık % 6, 2. senaryoda ise yıllık % 2 1. Senaryoda yıllık %6, 2. Senaryoda ise yıllık %2 olarak alınır. 23.08.2010 Tarihli 2010/10 Sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim Ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51) 1. Senaryoda yıllık %4, 2. Senaryoda ise yıllık %2 olarak alınır.” 23.08.2010 tarihli 2010/10 sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/14) olarak alınır.

4. Tablolarda, katılımcının emeklilik hakkı kazanarak sistemden ayrılacağı kabul edilir ve bu nedenle emeklilik hakkı kazanmadan ayrılmalara ilişkin tablo düzenlenmez. Bununla birlikte, biriktirme dönemindeki yıllar itibarıyla oluşabilecek birikim tutarları da tabloda gösterilebilir.

5. Yapılacak projeksiyonlarda esas olarak, katılımcı tarafından emeklilik dönemine (emeklilik hakkını kullanmaya karar verildiği döneme) kadar enflasyonsuz ortamda ve sabit bir tutarda düzenli aylık katkı payı ödemesi yapılacağı kabul edilir; düzenli katkı payının dışında katkı payı ödemesi yapılmadığı varsayılır. Bununla birlikte, sisteme veya şirketin planına giriş sırasında tek seferde yapılması kaydıyla, toplu ödemeler de dikkate alınabilir. Ancak bu durumda yıllık brüt asgari ücretin ve katılımcının brüt ücretinin %10’unun üzerindeki tutarın vergi matrahından indirilemeyeceği tablonun açıklamalarında belirtilir.

6. Bir yıldan kısa vadeler için yapılacak hesaplamalarda, aylık fon işletim gideri kesintisi oranı “günlük fon işletim gideri kesintisi x 30” formülüyle hesaplanır. Yıllık getiri oranlarının aylık baza indirgenmesinde ise, “[(1+net reel getiri oranı)^(1/12)]-1” formülü kullanılır.

7. Katkı payının dövize veya başka herhangi bir endeks değerine bağlı olarak belirlenmiş olduğu hallerde,  tüm hesaplamalar ilgili emeklilik planında belirtilen kurlar veya endeks değerleri (TCMB Döviz Alış Kuru, TCMB Efektif Satış Kuru, vb.) kullanılarak Türk Lirası bazında yapılır. Türk Lirası tutarlar hesaplanırken, ilgili döviz veya endeksin, tablonun hazırlandığı tarihteki kuru/değeri esas alınır ve döviz kurlarının gelecekteki değerleri hakkında bir öngörüde bulunulmaz.

8. Projeksiyonlarda, yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra kalan katkı payı tutarının net reel getiri oranıyla yatırıma yönlendirildiği varsayılır. Giriş aidatı kesintisi, katkı payından bağımsız olarak tahsil edildiği için hesaplamalarda dikkate alınmaz.

9. Muhtemel birikim tablosunda, emeklilik hakkı kazanılarak sistemden çıkışta uygulanan vergi kesintisi sonrası değerler ayrıca gösterilir.  

10. Katılımcılara sunulan ek fayda ve promosyon uygulamaları hesaplamalara dahil edilmez.

Vergi Teşviki Tablosu

Vergi Teşviki Tablosu, katılımcının ödemiş olduğu katkı payını vergi matrahından indirmesiyle oluşacak vergisel avantajı göstermek üzere hazırlanır. Tabloda, katılımcının beyanı doğrultusunda katılımcının tabi olduğu gelir vergisi oranı dikkate alınır.  Bu oran bilinmiyorsa katılımcının, biriktirme dönemi boyunca ortalama olarak %27’lik vergi oranına tabi olduğu varsayılır ve 100 TL’lik katkı payı ödemesi için 27 TL daha az gelir vergisi ödeyeceği kabul edilir. Tabloda, yıllık asgari brüt ücret ve katılımcının brüt aylık ücreti ile ilgili sınırlamalar dikkate alınır, ancak, katılımcının ilerleyen yıllardaki gelir artışları vergi avantajı hesaplamasında dikkate alınmaz ve brüt asgari ücretin reel olarak artmayacağı kabul edilir. Vergi teşviki, Vergi Teşviki Tablosuna ek olarak birikim tablosunda da gösterilebilir.  

Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu  

1. Sisteme giriş aşamasında isteyen katılımcıya sunulacak olan Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu katılımcıya genel fikir vermek amacıyla hazırlanır. Bu bağlamda, EGM tarafından hazırlanan muhtemel programlı geri ödeme tabloları veya EGM’nin hesaplamalarda dikkate aldığı esaslar ve parametreler kapsamında şirket tarafından hazırlanan tablolar katılımcılara sunulur.

2. Tabloda, enflasyonsuz bir ortam varsayılır ve net reel getiri oranı yıllık %3 olarak alınır.  

3. Program dahilinde yapılacak ödemelerin; emeklilik hakkı kazandıktan sonra ve aksi katılımcı tarafından talep edilmedikçe aylık olarak dönem sonlarında yapılacağı, katılımcıya ara bir dönemde ek ödemede bulunulmayacağı, emeklilik hakkı kazanılan yaş da dikkate alınarak emeklilik yaşından itibaren 10, 15 veya 20 yıl boyunca ödemede bulunulacağı kabul edilir ve tabloda ödemelerin vergi sonrası net tutarı gösterilir.

II. Emeklilik Dönemi Tablolarına İlişkin Esaslar

Sistemden emekliliğe hak kazanan veya iki yıl içinde hak kazanacak olan katılımcılara, isteğe bağlı olarak aşağıda belirtilen tablolar sunulur.

Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu  

1. Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu genel bazlı veya ürün bazlı olarak hazırlanabilir. Ürün bazlı hazırlanacak tablo, ilgili şirketin gelir planı ile ilişkili olarak hazırlanır.  

2. Genel bazlı tablolar için, Emeklilik Gözetim Merkezi (“EGM”) tarafından hazırlanan muhtemel programlı geri ödeme tabloları veya EGM’nin hesaplamalarda dikkate aldığı esaslar ve parametreler kapsamında şirket tarafından hazırlanan tablolar kullanılabilir.

 

3. Tabloda, enflasyonsuz bir ortam varsayılır ve fon işletim gideri kesintisi yapıldıktan sonra bulunan net reel getiri oranı kullanılır. Net reel getiri oranı, şirketin ilgili gelir planında sunmuş olduğu fonların fon işletim gideri kesintisinin son takvim yılı sonundaki (son iş günü) ağırlıklı ortalaması, muhtemel brüt reel getiri oranından çıkartılarak hesaplanır. Bu hesaplamalarda kullanılacak muhtemel brüt reel getiri oranı, 1. senaryoda yıllık % 4, 2. senaryoda ise yıllık %4 1. Senaryoda yıllık %6, 2. Senaryoda ise yıllık %2 olarak alınır. 23.08.2010 Tarihli 2010/10 Sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim Ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51) “...1. Senaryoda yıllık %2, 2. Senaryoda ise yıllık %1 olarak alınır.” 23.08.2010 tarihli 2010/10 sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/14) olarak alınır.

4. Program dahilinde yapılacak ödemelerin; emeklilik hakkı kazandıktan sonra ve  aksi katılımcı tarafından talep edilmedikçe aylık olarak yapılacağı, katılımcıya ara bir dönemde ek ödemede bulunulmayacağı, emeklilik hakkı kazanılan yaş da dikkate alınarak emeklilikten itibaren 5, 10, 15, 20 veya 30 yıl boyunca ödemede bulunulacağı kabul edilir ve tabloda ödemelerin vergi sonrası net tutarı gösterilir.

Yıllık Gelir Sigortası Muhtemel Geri Ödeme Tablosu

1. Yıllık Gelir Sigortası Muhtemel Geri Ödeme Tablosu ürün bazlı olarak hazırlanır. Herhangi bir yıllık gelir sigortası ürünü olmayan şirketler bu tabloyu sunamaz.    

2. Tabloda, emekliliğe hak kazanma aşamasında katılımcının emeklilik hesabındaki muhtemel birikimi (vergi sonrası net tutar) veya katılımcı tarafından istenen tutar dikkate alınır.

III. Tablolara Konulacak Açıklamalar

 1. Hazırlanan tablolara, tabloların sunumunda kullanılan aynı yazı karakteri ve puntoda koyu harfler kullanılarak aşağıda belirtilen açıklamalar eklenir.

a) Muhtemel Birikim Tablosuna konulacak açıklamalar;

“Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarı fon tercihleriniz ve yatırım getirilerine göre değişkenlik gösterebilir. Burada yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan tutar tahmini bir tutar olup, şirketimiz bu tutarın gerçekleşeceği konusunda garanti vermemektedir.”  

“1. ve 2. senaryo kapsamında sunulan reel getiri oranları, plan kapsamında alınabilecek fonların fon işletim gideri kesintisinin son takvim yılı sonundaki (son iş günü) ağırlıklı ortalaması düşülerek ulaşılan net oranları göstermektedir. Uygulamada gerçekleşecek kesinti oranı, tercih edeceğiniz fonların fon işletim gideri kesintilerine bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanı sıra, yatırım aşamasında vergilendirme yapılmadığı için fon işletim gideri kesintisi sonrası getiri oranı aynı zamanda vergi sonrası net getiri oranını ifade etmektedir. Bununla birlikte, sistemden ayrılma sırasında toplam birikim değeri üzerinden vergi kesintisi yapılmaktadır.”

“Bu tabloda, katkı payı tutarınızın emeklilik dönemine kadar sabit kalacağı ve tablodaki hesaplamaların enflasyonun etkisinden arındırılması için enflasyonun sıfır olacağı varsayılmaktadır.”

b) Vergi Teşviki Tablosuna, vergi avantajından kimlerin nasıl yararlanabileceğine ilişkin açıklamalar konulur.

c) Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosuna konulacak açıklama;

“Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerin bir program dahilinde geri ödenmesi kapsamında, emeklilik birikimlerinizin korunması açısından, genel olarak daha muhafazakar ve risksiz bir yatırım stratejisi benimsenmesi beklenmektedir. Bu dönemde alacağınız gelir, tercih edeceğiniz gelir planı, fon tercihleriniz ve yatırım gelirleri ile ödeme sıklığına bağlı olarak değişebilir.”

ç) Yıllık Gelir Sigortası Muhtemel Geri Ödeme Tablosuna konulacak açıklama;

“Yıllık gelir sigortası sözleşmesi, emeklilik sözleşmesinin bir parçası olmayıp, emekliliğe hak kazanıldıktan sonra isteğe bağlı olarak düzenlenebilecek ayrı bir sözleşmedir.”

2. Tablolara “Daha detaylı bilgi için Emeklilik Gözetim Merkezinin www.emeklilik.egm.org.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.” açıklaması konulur.    

3. Tablolara yukarıda yer alan açıklamalarla aksi bir kanaat oluşturmayacak veya anlam karışıklığına sebep olmayacak ek açıklamalar konulabilir.

IV. İptal Edilen Genelge

24/07/2009 tarihli ve 2009/10 sayılı “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge” iptal edilmiştir.

V. Yürürlük

Bu Genelge yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girer.