5 Aralık 2018 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete Sayı : 30616

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sisteminde katılımcıların ya da çalışanların” ibaresi “sistemindeki katılımcıların” şeklinde değiştirilmiş, “karşılık olarak ödenecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taahhüt edilecek” ibaresi ve “haksız” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya erken” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun ek 1 inci, ek 2 nci ve geçici 2 nci maddelerine” ibaresi “Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan veya Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanını veya Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Başlangıç Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca, çalışanın sisteme girişinde, başlangıç dönemini müteakip, bir defaya mahsus olmak üzere maktu olarak hesaplanan ilave devlet katkısını,

c) Başlangıç dönemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında, çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen iki aylık süreyi,

ç) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,

d) Çalışan: Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen katılımcıyı,

e) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci ve ek 2 nci maddelerine göre Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen veya Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen tutarları,

f) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesap veya taahhüt edilen ve nakden ödenen devlet katkısı tutarlarının izlendiği, çalışanın bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,

g) Ek Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında emeklilik birikimini en az on yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikim tutarı üzerinden nispi olarak hesaplanan devlet katkısını,

ğ) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

h) Erken ödenen devlet katkısı: Ödenen katkı payının, şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önce gerçekleştirilen devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi nedeniyle katılımcıya erken ödenen devlet katkısını,

ı) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

i) Nakit hesabı: Taahhüt edilen devlet katkısı tutarlarının Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen hak kazanma oranlarına göre nakden ödenen kısmının izlendiği, çalışanın devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

j) Hak kazanılmayan devlet katkısı: Kanunun ek 1 inci maddesine göre, sistemden ayrılan katılımcının devlet katkısı hesabındaki, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere şirketlerce iade edilmesi gereken tutarı,

k) Haksız devlet katkısı: Ödenmemesi gerekirken ödenmiş olduğu tespit edilen devlet katkısı tutarını,

l) İşveren: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekillerini,

m) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

n) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi,

o) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutarı,

ö) Sertifika: Çalışanın dahil edildiği emeklilik planı kapsamında açılan otomatik katılım sertifikasını,

p) Sözleşme: 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan emeklilik sözleşmesini,

r) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

s) Taahhüt hesabı: Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taahhüt edilen tutarların izlendiği, devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının son cümlesi “Ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.” şeklinde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirme tarihini takip eden altı iş günü içinde Bakanlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapar ve şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden bireysel emeklilik sisteminde katılımcının Devlet katkısı hesabına ödenecek Devlet katkısı tutarına, çalışanın taahhüt hesabına kaydedilecek Devlet katkısı tutarlarına ve çalışanın hak ettiği Devlet katkısı tutarları ile bu Yönetmeliğin 4/B maddesi kapsamında ödenecek Ek Devlet katkısı tutarına ilişkin üç ayrı mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde, ilgili mutabakat belgelerini imzalamayan şirket nezdindeki tahsilatlar için devlet katkısı hesaplanmaz ve katılımcının diğer şirketlerde sözleşmesi veya sertifikası var ise devlet katkısı limiti, katılımcının ilgili sözleşmelerine veya sertifikalarına ödediği katkı payı tutarları için kullanılır. Söz konusu tahsilatların imzalanan müteakip mutabakat belgelerine konu olması durumunda, bu tahsilatlar ilgili hesap dönemi için katılımcının kalan limiti dahilinde hesaplamaya dahil edilir. Mutabakat belgelerinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

“(6) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için ilgili kimlik numaralarına göre katılımcı bazında konsolide eder ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz etmeleri halinde devlet katkısı hesaplanır. Çalışanların devlet katkısı taahhüt olarak hesaplanır ve bu tutarlar taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Taahhüt edilen devlet katkısının, nakit hesabına nakden ödenecek kısmı, Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında, sertifikanın sistemde geçirdiği süreye bağlı olarak belirlenen hak kazanma oranlarına göre hesaplanır. Devlet katkısı hesabında 5 inci maddede yer alan limite kadar olan katkı payı tutarları dikkate alınır. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi veya sertifikası olması durumunda, sözleşme veya sertifika bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme veya sertifika başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine veya sertifikalarına paylaştırılır.

(7) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirmeyi müteakip on iş günü içinde, ilgisine göre katılımcı veya çalışan bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ve 4/B maddesi kapsamında hesaplanan ek devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, ayrıca şirket bazında hazırlanan bu bilgileri içeren hesap formlarını Bakanlığa gönderir. Devlet katkısı bilgilerinin şirkete gönderilmesini takip eden iş günü, taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirket tarafından taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Hesap formlarında yer alacak hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışanın” ibaresi “Çalışan için” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “cayma hakkını kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap döneminde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “1000 TL tutarında” ibaresi “başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmaz. Ancak başlangıç döneminde cayma hakkını kullanmış olan bir çalışanın sisteme yeniden dahil olması durumunda, daha önce başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 4/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalışana,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yıllık gelir sigortası sözleşmesinin akdedildiği tarihi takip eden devlet katkısı hesaplama döneminde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “kapsamında” ibaresi “uyarınca” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle, on yıl tamamlanmadan yıllık gelir sigortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek devlet katkısı ödemesi, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesaplarına ödenir. Ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilecek kuruluş tarafından ilgilinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir ve tahsilata ilişkin bilgi, vergi dairesince Bakanlığa iletilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ödendiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taahhüt edildiği” ibaresi eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir katılımcının sözleşmesini veya sertifikasını sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen devlet katkılarının iade edilmesi ya da taahhüt edilen tutarlarının hesaptan çıkarılması, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Cayma işlemine konu olan sözleşmeler için bu hüküm uygulanmaz.”

“(5) Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamaz.

(6) Aşağıda yer alan devlet katkılarından her birinin limiti ayrı olarak hesaplanır ve takip edilir:

a) Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ödenen devlet katkısı,

b) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında otomatik katılım ile kurulan sertifikalar için hesaplanan devlet katkısı,

c) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında maktu olarak hesaplanan başlangıç devlet katkısı,

ç) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında ödenen nispi olarak hesaplanan ek devlet katkısı.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan “katılımcılara ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakden ödenen” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesabında takip edilir.

(3) Sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin;

a) Üçüncü yılı ile altıncı yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde seksen beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde on beşi nakit hesabına ödenir,

b) Altıncı yılı ile onuncu yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde altmış beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde otuz beşi nakit hesabına ödenir,

c) Onuncu yılından itibaren, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde kırkı taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde altmışı nakit hesabına ödenir.

(4) Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması halinde ise çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına ödenir. Hesaplamalar, her bir sertifika için ayrı ayrı yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “devlet katkısı” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya nakit” ibareleri ve aynı fıkraya ikinci cümle olarak “Bu aktarım ile birlikte, devlet katkısına ilişkin tüm veriler de yeni şirkete iletilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ya da çalışanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “sözleşmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sertifikasını” ibaresi eklenmiş, “hak kazanılan tutarlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya nakit hesabındaki tutarlar” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “talebinin” ibaresi “talebini en geç” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ilgili tutarı” ibaresi “nakde dönen tutarları, virgülden sonra yukarı doğru en yakın iki haneli tutara yuvarlayarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan ya da vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması halinde, çalışanlara taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirketlerce devlet katkısı hesabından çıkarılır, Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek iade edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Haksız veya erken yapılan ödemelere ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) Şirketler, devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanması ve kendi altyapı ve operasyonlarından kaynaklanan hataların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.

(3) Taahhüt edilen devlet katkısının haksız olarak hesaplandığı tespit edilen kısmı, ilgili hesaptan çıkarılır. Söz konusu tutarların nakit hesabına nakden ödenen kısmına ilişkin olarak ikinci fıkradaki süreç işletilir.

(4) Şirketler, emeklilik gözetim merkezi tarafından, ikinci fıkra kapsamında vergi dairesine bildirilen tutarların vergi dairesine ödenmesine ilişkin bilgileri, aylık olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.

(5) Kendisine haksız olarak devlet katkısı ödendiği veya taahhüt edildiği tespit edilen bir katılımcıya ait devlet katkısı, mutabakat belgesi ekinde yer alan veriler uyarınca sözleşmesinin veya sertifikasının en son bulunduğu şirket tarafından, ilgili fon payları satılarak katılımcının hesabından geri alınır veya taahhüt hesabından çıkarılır.

(6) Haksız ödendiği tespit edilen devlet katkısı tutarlarından, katılımcının devlet katkısı hesabından geri alınmadan sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması durumunda Bakanlığa ödenmiş olan tutarlar için onuncu maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

(7) Erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Bakanlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için emeklilik gözetim merkezi tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar, devlet katkısının Bakanlıkça ödenmesi gereken tarihten şirketin vergi dairesine ödeme yaptığı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fazla veya yersiz ödemelerin iadesi

MADDE 10 – (1) Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan fazla veya yersiz ödemeler Bakanlıkça iade edilir. Bu tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(1) ve (2) numaralı” ibaresi “(2) ve (3) numaralı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen ters repo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vaad” ibaresi ve “fon varlıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Takasbank ve/veya yurt içi” ibaresi eklenmiş, “piyasasında” ibaresi “piyasası işlemlerinde” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkradaki “birini” ibaresi “beşini” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üçünü” ibaresi “altısını” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Şirket, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Şirket, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan çalışanlar için ise her halükarda ayrı bir fon tanımlar. Nakden ödenen devlet katkılarının;

a) Asgari yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,

b) Azami yüzde otuzu Türk Lirası cinsinden;

1) Mevduatta, katılma hesabında,

2) Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,

3) BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde

değerlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emeklilik sözleşmesinin” ibaresi “Sözleşmenin veya sertifikanın” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkradaki “tutarlarının” ibaresi “tutarın” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “emeklilik sözleşmesinin” ibaresi “sözleşmenin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “emeklilik sözleşmesi” ibaresi “sözleşme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sözleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sertifika” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “kusur” ibaresinden sonra gelmek üzere “, hata” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(4) Bakanlığın ilgili harcama birimi, sadece, devlet katkısının hesap formunda bildirilen tutarının bütçe tertibine uygun olarak ödenmesinden, ödenek üstü ödeme yapılmamasından ve ödemenin doğru muhasebe hesaplarından yapılmasından sorumludur.”

“(7) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için şirketin devlet katkısına ilişkin sorumluluğu, ilgililerin durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz ettiği tarih itibarıyla başlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teyid” ibaresi “teyit” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddedeki “veya çalışana” ve “veya çalışanın” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fazla veya yersiz ödenen tutarların iadesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2013 ile bu maddenin yürürlük tarihi arasında, Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan ödemelerden, emeklilik gözetim merkezi tarafından, şirketlerce iletilen veri üzerinden, yapılan incelemenin sonucunda fazla veya yersiz ödendiği tespit edilenler, söz konusu incelemenin sonucu ile birlikte şirketlerce Bakanlığa başvuruda bulunulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere tek seferde Bakanlıkça iade edilir. Bu ödemeler, söz konusu iade ödemeleri için Bakanlık bütçesine ayrıca konulan bütçe tertibindeki ödenekten karşılanır. Fazladan ödenen tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Erken ödenen devlet katkısı tutarları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet katkısı tutarları için de 9 uncu madde kapsamında işlem yapılır.

(2) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet katkısı tutarlarından, haksız olarak ödenen devlet katkısı kapsamında vergi dairesine ödenenler için ayrıca bir işlem yapılmaz.

Başlangıç devlet katkısı

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, başlangıç döneminde cayma hakkını kullanmış ve sonradan yeniden sisteme dahil olmuş bir çalışan için daha önce başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü devlet katkısı hesaplama döneminde, madde 4/A kapsamında, başlangıç devlet katkısı hesaplanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça”, “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık”, “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” ve “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.