Karar Sayısı : 2016/9673

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20/12/2016 tarihli ve 13870 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Başbakan

N. CANİKLİ        M. ŞİMŞEK        N. KURTULMUŞ        Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı        Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK        B. BOZDAĞ        F. B. SAYAN KAYA        Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı        Adalet Bakanı        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ        M. MÜEZZİNOĞLU        M. ÖZHASEKİ        M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı        Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ        B. ALBAYRAK        A. Ç. KILIÇ        F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ        S. SOYLU        L. ELVAN        N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı        İçişleri Bakanı        Kalkınma Bakanı        Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL        İ. YILMAZ        F. IŞIK

Maliye Bakanı        Millî Eğitim Bakanı        Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU        R. AKDAĞ        A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı        Sağlık Bakanı        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

Teminat altına alınacak ürünler ve riskler

MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

a)Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski,

b)Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler için dolu ağırlığı riski,

c)Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,

ç) Kiraz ürününde yağmur riski,

ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(2)Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(3)İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(4)Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(5)Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(6)HAYBİS'e kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski vc ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(7)HAYBİS'e kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yan açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(8)Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hoıtum, deprem, sel ve su baskını riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(9)HAYBİS içerisinde yer alan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(10)Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmez.

(11)Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortalan Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz.

Prim desteği

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2017 yılında, sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

(2)Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

(3)İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise; buğday ürününde sigorta priminin % 60’ı oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

(4)Bitkisel ürün sigortaları tarife ve talimatları kapsamındaki standart müşterek sigorta seçeneği için verilecek prim desteği, 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen oranlara göre hesaplanır. Müşterek sigorta seçenekleri için verilecek prim desteği her halükarda standart müşterek sigorta seçeneği için hesaplanacak prim desteğini geçemez.

Meteorolojik veri paylaşımı

MADDE 3- (1) 5363 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve/veya aylık meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşır,

Cezai hükümler

MADDE 4- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 5363 sayılı Kanun ile belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.