Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü):        01/08/2016                

 

BİREYSEL EMEKLİLİK HAKKINDA SEKTÖR DUYURUSU (2016/20)

 

 Bu sektör duyurusu ile Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi Hakkında Sektör Duyurusu (2015/42) ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Sözleşmelerinin Sonlanmasına İlişkin İşlemler Hakkında Sektör Duyurusu (2016/10) birleştirilmiştir. Ayrıca geçerliliğini yitirmiş olan sektör duyuruları da bu sektör duyurusu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

A- Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi        

 Bilindiği üzere, Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, katılımcının devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, fon paylarının nakde dönüştüğü gün, emeklilik şirketleri tarafından Müsteşarlık hesaplarına ödenmektedir. Ancak, söz konusu ödemeler gerçekleştirilirken şirketlerce standart bir açıklama kullanılmaması ve ödemelerin farklı hesaplardan yapılması gibi nedenlerle ilgili ödemelerin eşleştirme, takip ve kontrollerinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılmasını teminen ilgili iadelerin Müsteşarlığımıza yazılı olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ise yazılı ya da elektronik imzalı bildirimler ile iletilecek hesap/hesaplar üzerinden yapılması ve ödeme aşamasında standart bir açıklama metni kullanılması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, şirketlerce yapılan hak kazanılmayan tutarların iadesine ilişkin tüm ödemeler, şirketlerce ek-1’de belirtilen formata uygun olarak bildirilen hesap/hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek olup, söz konusu ödemeler gerçekleştirilirken açıklama olarak, ekteki tabloda yer alan “İlgili şirkete ait Gözetime Esas Veri gönderimlerinde kullanılmakta olan şirket numarası” ile birlikte Şirket Adı” ve “DK İadesi” yazılacaktır. (“XX–Şirket Adı–DK İadesi” formatında kullanılmalıdır). 01/12/2015 tarihinden itibaren şirketlerce, her şirketin belirtmiş olduğu ilgili hesap/hesaplardan yapılacak olan ilgili tüm ödemeler, ilgili hesap/hesaplar üzerinden takip ve kontrol edilecektir.

 

Bu itibarla, hak kazanılmayan devlet katkısı tutarının iadesinde kullanılmak üzere şirketinizce belirlenmiş bulunan hesap/hesaplarda yapılacak değişikliklerin, değişikliğin geçerli olacağı tarihten en az üç iş günü önce Müsteşarlığımıza ve Emeklilik Gözetim Merkezi’ne yukarıda belirtilen formata uygun şekilde iletilmesi gerekmektedir.

 

 

Kod*

Şirket Adı

Banka Adı

Şube Adı

Banka Hesap Numarası

 

 

 

 

 

* Gözetime Esas Veri gönderimlerinde kullanılmakta olan şirket numarası yazılacaktır.

 

B- Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Sözleşmelerinin Sonlanmasına İlişkin İşlemler

Bilindiği üzere, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası “Şirket, fon dağılımı değişikliği işleminde, alışı yapılacak fonların alım talimatı tarihlerini, satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme sürelerini dikkate alarak belirler.  Şirket, katkı paylarının fonlar arasında paylaştırılması sırasında ortaya çıkan artık değeri en aza indirmek üzere gerekli tedbirleri alır.” hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise “… Şirket, satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme sürelerini dikkate alarak aktarım işlemini süresi içinde tamamlamak üzere gerekli tedbirleri alır.” hükmünü amirdir.

Fonların nakde dönüştürülme sürelerinin minimize edilmesi amacıyla, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte, fon alım-satım işlemlerine ilişkin çerçeve yukarıdaki hükümler kapsamında belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Devlet katkısına hak kazanılmasına ilişkin süre hesabında, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası “…Süre hesabında, sözleşmeye ait fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih dikkate alınır.” hükmünü; üçüncü fıkrası ise “Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, katılımcının ilgili sözleşmesine ait devlet katkısı hesabında herhangi bir tutar bulunmaması halinde, süre hesabında, sözleşmeye ait diğer fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih dikkate alınır.” hükmünü amirdir.

Devlet katkısına hak kazanılmasına ilişkin süre hesabında, sözleşmeye ait devlet katkısı dahil fon paylarından en son satım talimatı verilen fonun satım talimatı tarihi; katılımcının ilgili sözleşmesine ait devlet katkısı hesabında herhangi bir tutar bulunmaması halinde, süre hesabında, sözleşmeye ait diğer fon paylarından en son satım talimatı verilen fonun satım talimatı tarihi dikkate alınmaktadır.

Bu çerçevede, ilgili mevzuat kapsamında, sözleşmeye ilişkin olarak en uzun valörlü fonun nakde dönüşme süresinin aşılmaması ve devlet katkısına hak kazanılmasına ilişkin süre hesabında en son satım talimatı verilen fonun satım talimatının verildiği tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

C- Kaldırılan Sektör Duyuruları ve Özelgeler

Bu sektör duyurusu ile,

- 22.09.2006 tarihli ve 2006/2 sayılı Özelge No 2006/2 (Hayat sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarım hk.

- 09.10.2006 tarihli ve 2006/3 sayılı Özelge No 2006/3 (Emeklilik yatırım fonlarının kredi kullanımı ve teminat gösterilmesi hk.)

- 30.01.2008 tarihli ve 2008/5 sayılı Emeklilik Planlarındaki Fon Porföy Sınırlamalarına İlişkin Sektör Duyurusu

- 06.10.2008 tarihli 2008/41 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergisel Uygulamalara İlişkin Sektör Duyurusu

- 23.03.2009 tarihli ve 2009/8 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimlerin Aktarımı Hakkının Kullanımına İlişkin Sektör Duyurusu

- 05.05.2009 tarihli ve 2009/15 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Formlara İlişkin Sektör Duyurusu

- 29.06.2012 tarihli ve 2012/9 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu

- 12.02.2013 tarihli 2013/5 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu

- 24.02.2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayarak Müsteşarlığa İade Edilen Devlet Katkısı Tutarlarına İlişkin Sektör Duyusu

- 29.03.2013 tarihli ve 2013/7 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu

- 06.07.2010 tarihli ve 2010/22 sayılı Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu

- 30.11.2015 tarihli ve 2015/44 sayılı 2010/8, 2010/14 ve 2014/23 Sayılı Sektör Duyurularının Yürürlükten Kaldırılmasına Hakkında Sektör Duyurusu

 

 

- 26.11.2015 tarihli ve 2015/42 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi Hakkında Sektör Duyurusu (2015/42)

- 09.07.2014 tarihli ve 2014/15 sayılı 6327 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu

- 26.11.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde 6327 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak Süre Ekleme İşlemleri Hakkında Sektör Duyurusu

- 25.05.2016 tarihli ve 2016/10 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Sözleşmelerinin Sonlanmasına İlişkin İşlemler Hakkında Sektör Duyurusu

yürürlükten kaldırılmıştır.

 

EK-1:

 

Kod

Şirket Adı

22

GROUPAMA

23

ASYA

24

ANADOLU

25

AVIVASA

26

AEGON

29

AXA

33

METLIFE

34

FİNANS

36

CARDIF

42

GARANTİ

45

HALK

52

ALLIANZ H.

69

NN

82

VAKIF

94

ZİRAAT

95

ALLIANZ Y.

32

FİBA

58

KATILIM