Hazine Müsteşarlığından:        31/05/2015

 

YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

(2015/30)

Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortalan Yönetmeliği 01/04/2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulanması hakkında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

Madde 1 - (1) Yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek isteyen şirketin, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında Müsteşarlığa yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda bilgi işlem altyapısı ile idari ve mali açıdan yeterli bulunan şirket yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebilecektir.

 

(2) Şirketin mali açıdan değerlendirilmesinde, özsermaye tutarı ile özsermaye/gerekli özsermaye oranına bakılacaktır. Bir önceki yılın sonu itibarıyla sermaye açığı olan şirketin başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ömür boyu irat ödeme teminatı içeren yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek isteyen şirkette, özsermayesinin 100 Milyon TL ve özsermaye/gerekli özsermaye oranının %200’den büyük olma şartları aranacaktır. Sadece süreli irat ödeme teminatı içeren yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek isteyen şirkette, bu şartlar aranmayacaktır.

 

(3) Müsteşarlık, şirketin bilgi işlem altyapısının yeterliğini, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlıkça yapılacak görevlendirmeyi müteakip en geç bir ay içerisinde hazırlanacak olan,

-Bilgi teknolojileri alt yapısının yıllık gelir sigortası ürünleri sunmak için yeterliği,

-Merkez nezdinde yürütülmekte olan Veri Transferi Projesindeki veri aktarım performansı,

-Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulan kurumsal internet sitesi hakkında raporu esas alarak değerlendirecektir.

 

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında yeterli bulunan şirket yıllık gelir sigortalarına ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esaslarını elektronik ortamda Merkeze gönderecek ve anılan teknik esasların yürürlüğe girmesini müteakip yıllık gelir sigortasısözleşmesi akdedebilecektir.