Hazine Müsteşarlığından                                                                                                                25/8/2014

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 29 uncu ve 38 inci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/18)

 

 

Bilindiği üzere, 28/11/2013 tarih ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüketici kredilerine istinaden sigorta yaptırılmasını düzenleyen 29 uncu maddesinin birinci fıkrası, “Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.”, konut finansmanına istinaden sigorta yaptırılmasını düzenleyen 38 inci maddesinin birinci fıkrası, “Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.” ve Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.” hükümlerini amirdir.

 

Anılan Kanun hükümleri uyarınca, tüketici kredileri ve konut finansmanı ile ilgili düzenlenecek kredilerle bağlantılı sigorta sözleşmelerinin kredi konusu, azami kalan borç tutarı ve vadesiyle uyumlu olması gerekmekte olup, anılan Kanun’un Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, bu esasların mevcut sigorta sözleşmelerine de uygulanması gerekmektedir.

 

 Bu çerçevede, tüketicinin açık talebi doğrultusunda akdedilecek meblağ sigortalarında kredi kalan borç tutarıyla uyumlu olmasını teminen; sigorta teminat tutarları, sigorta konusuna dahil olan anapara ve faiz gibi fer’i yükümlülükler de dikkate alınarak, yıllık azalan tutarlı veya kredi borcu ödeme periyoduna bağlı (aylık, üç aylık gibi) azalan tutarlı şekilde belirlenebilecektir.

 

 Diğer taraftan, söz konusu sigortalar kredi vadesini tümüyle kapsayacak biçimde uzun süreli veya yenilemeli şekilde akdedilebilecektir. Sigorta süresinin kredi vadesine eşit olmadığı ve yenilemeli şekilde akdedilen sigortalarda; son yenileme döneminde kredi vadesinin bitimine kalan süre dikkate alınarak, kredi vadesiyle sigorta süresinin uyumlu olmasını teminen, bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmeleri düzenlenecektir.

 

Kanun’un yürürlük tarihi itibarıyla mevcut kredilerle bağlantılı sigorta sözleşmelerinin kredi kalan borç tutarı ve kredi vadesi yönünden, en geç bir sonraki yenileme döneminde bağlantılı oldukları tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmeleriyle uyumlandırılması gerekmektedir. Kredi vadesi ile sigorta süresi uyumlu olmayan yıllık veya uzun süreli sigorta sözleşmelerinin, diğer gereklilikler saklı kalmak üzere, kredi vadesi sona erdiğinde, sigortalının talebi durumunda, prim iadesi yapılarak veya iştira değeri ödenerek sonlandırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, sigorta şirketlerinin, acenteleri olan kredi kuruluşlarında bu uygulamalar yönünde tedbir almaları gerekli görülmektedir.