Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/8) ile YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR.

 

Hazine Müsteşarlığından                                                 30.05.2014

 

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇELERİNDE 12.11.2012 TARİHLİ VE 6360 SAYILI KANUN UYARINCA ZEYİLNAME YAPILMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

2014/12

Bilindiği Özere, 6360 sayılı On Dört Öde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanım ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırlan il mülki sınırı olarak belirlenerek sayılan otuza çıkarılmış, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin özel idarelerinin tüzel kişilikleri ile bucak teşkilatlan kaldırılmış, köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Söz konusu Kanunun Geçici 1. Maddesinin beşinci fıkrası ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, bak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesi hükme bağlanmıştır.

Müsteşarlığımıza iletilen başvurularda il Özel idarelerine ait motorlu araçların söz konusu devirlerine ilişkin olarak sorun yaşandığı, mevcut sigortanın başka bir kuruma devredilemeyeceği gerekçesiyle sigorta poliçelerin devirlerinin sigorta şirketlerince yapılmadığı, şirketlerin ancak yeni prim ile yeni bir sigorta poliçesi yapılabileceklerini ifade ettikleri belirtilmiştir.

Söz konusu devir işlemi 6360 sayılı Kanun gereği yapılan zorunlu bir devir olup, sigorta poliçelerinde herhangi bir ödeme yapılmasına gerek olmadan zeyilname ile değişiklik yapılarak poliçelerin mevcut indirim/artırım sebepleri ile anılan Kanun ile belirlenen kuruma devrine olanak sağlanması gerekmektedir.