Hazine Müsteşarlığından:        9/4/2013

 

HAYAT GRUBU SİGORTALARINDA VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2013/9)

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5 inci maddesi ile 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “Sigortanın Türkiye'de kâin ye merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine w küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (indirim konusu yapılacak primler toplamı, Ödendiği ayda elde edilen ücretin %I5 'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarım aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranlan yarısına kadar indirmeye, iki katma kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki kalını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.). şeklinde değiştirilmiştir,

 

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından alınan yazıda; söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde, ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödemiş bulunduğu birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile birikimli sigortaların dışında kalan yaşam teminatı içeren sigorta primlerinin tamamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarım aşmaması ve prim ödeme belgesinin primin ait olduğu ay içinde ibraz edilmesi halinde ücretin safî değerinin tespitinde ücret matrahından indirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.