Hazine Müsteşarlığından:                                                                                           8/3/2013

 

 

İRAT TEMİNATI İÇEREN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2013/6)

 

 

 10/10/2012 tarih ve 28437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce tasdik edilmiş olan irat ödemeli ürünlere ilişkin tarife ve kâr payı teknik esasları çerçevesinde sözleşme akdedilmesine ilişkin süre anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca 30/6/2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonrası için irat teminatı içeren sigorta sözleşmeleri, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tasdik edilecek tarife ve kâr payı teknik esaslarına göre akdedilebilecektir.