Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17) İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

 

Hazine Müsteşarlığından                                                                  

01.11.2013          

 

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ’NDE TUTULAN HASAR VERİLERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE (2013/17)

 

       

Bilindiği üzere, motorlu araç alıcı ve satıcıları arasındaki bilgi asimetrisinin giderilmesini teminen vatandaşlarımızca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) kayıtlarından 2003 yılından itibaren gerçekleşen hasar bilgilerinin sorgulanması mümkün bulunmaktadır. Bu amaçla Merkez tarafından oluşturulan OTOKONTROL5664 Uygulaması ile vatandaşlar “araç hasar, poliçe, kaza ve mağdur bilgilerine”, aracıya gerek kalmaksızın mobil, web ve wap ortamlarından ulaşabilmektedirler.

 

Son zamanlarda, vatandaşlardan alınan şikayet dilekçelerinden; Merkeze iletilen hasar verileri ile gerçek hasar arasında uyumsuzluk olduğu, bu sebeple vatandaş mağduriyetlerinin oluştuğu görülmüştür. Özellikle, tespit edilen hasar tutarları ile aracın tamirat maliyeti arasında kimi zaman çok büyük farklar olduğu gözlenmiştir. Bu durum, gerek anılan bilgileri veren sigorta şirketi sorumluları ve gerekse de rapor düzenleyen sigorta eksperleri bakımından Sigortacılık Mevzuatında düzenlenen idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına neden olabileceği gibi yanlış bilgi verme sebebiyle sorumluların özel hukuk hükümleri dahilinde sorumluluklarını da gündeme getirebilecektir.

 

 Bu itibarla konuyla ilgili mağduriyetlerin giderilmesini teminen aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

1)Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından kendi internet sitesinde ‘Hasar Bilgilerini Düzeltme’ başlığı altında anılan sitenin kolay erişilebilecek yerinde bir alan oluşturulacak ve bu alanda içeriği Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından belirlenecek bilgileri içeren bir düzeltme formu yer alacaktır,

 

2)Başvuru formu Merkeze iletildiği tarihten itibaren 1 iş günü içerisinde ilgili sigorta         şirketine elektronik ortamda iletilecek ve ilgili şirket 7 iş günü içerisinde:

 

-Talep haklı ise gerekli düzeltmeleri yaparak Merkeze konu ile ilgili elektronik ortamda bilgi verecektir. Bu çerçevede, gerçekleşen hasar tutarını doğru biçimde iletecektir,

 

-Talep haklı değil ise, konu hakkında Merkeze elektronik ortamda gerekçeli açıklama yapacaktır.

 

3)İlgili sigorta şirketi tarafından yapılan düzeltme veya gerekçeli açıklama Merkeze ulaştığından itibaren 1 iş günü içerisinde keyfiyet Merkez tarafından başvuru sahibinin erişimine sunulacaktır.

 

4)Bu Genelge 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer.