Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge (2017/12) ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

Hazine Müsteşarlığından                                                                   13.05.2011          

 

 

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve  Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu

                                                  (2011/8)

 

 

Bilindiği üzere Müsteşarlığımızın bağlı olduğu Bakanlık Makamından istihsal olan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve  Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik” 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mezkur yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Bu yönetmeliğin yayımı öncesindeki yanlış sigorta uygulamaları” başlıklı Geçici 1 inci maddesinde;

 

“Şirketler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut bulunan ve yanlış sigorta uygulamaları olarak değerlendirilen, özellikle mahkeme kararıyla hükme bağlanmış veya adli kovuşturmaya konu olan durumları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Merkez tarafından belirlenen veri yapısında Merkez veri tabanına işlemek zorundadırlar.”

 

esası öngörülmüştür.

 

Söz konusu yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde sigorta şirketlerince yanlış sigorta uygulaması olarak değerlendirilerek ilgililerden feragat alınan talepler de dahil olmak üzere anılan madde uyarınca sigorta şirketlerince yapılacak bildirimlere ilişkin veri yapısı 20 Mayıs 2011 tarihine kadar Sigorta Bilgi Merkezince hazırlanacak olup uygulamayla ilgili hususlar Merkez web adresinde duyurulacaktır.