Hazine Müsteşarlığından:                                                                19.10.2011

PAKET POLİÇE VE EK TEMİNAT UYGULAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2011/11)

 

 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri nezdinde yapılan denetimler sırasında sektördeki bazı şirketlerce paket poliçe kapsamında verilmiş olan teminatların birbirinden bağımsız olarak telakki edilmeyerek mevzuatımız hilafına ayrı ayrı muhasebeleştirilmediği ve ek teminat kapsamında verilen teminatlar gibi ana teminat konusu altında kayıtlara alındığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere. Müsteşarlığımızca yayımlanan 2007/9 sayılı genelge ile paket poliçe ve ek teminat uygulamaları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Söz konusu genelgeye göre; paket poliçe uygulamasında birden fazla sözleşme yer almakta ve uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla birbirinden bağımsız sözleşmelerin tek bir kâğıt üzerinde sunulması ile ortaya çıkmış olup, her bir sözleşme ile farklı teminatlar verilmektedir. Dolayısıyla, her bir sözleşme için ayrı ayrı poliçe düzenlemekle tek bir kâğıt üzerinde söz konusu sözleşmelerin gösterilmesi arasında bir fark yoktur. Ek teminat uygulamasında ise; paket poliçeden farklı olarak, tek bir sözleşme vardır. Ek teminat ana teminata bağlı verilir. Ek teminat için alınan prim ana teminatın primi olarak kabul edilir. Ek teminata konu sigorta, ana sigortanın genel şartlarına tâbidir.

Söz konusu uygulama bahse konu genelge hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup, paket poliçe ürünleri sadece bir pazarlama uygulaması olarak değerlendirilip, sunulan teminatların birbirinden münferit olarak değerlendirilmesi ve genel şartın olup olmadığına bakılmaksızın finansal tablolarda ilgili branşın altında izlenmesi gerekmektedir. Ek teminat uygulanmasında ise ana teminat esas alınacak olup, ana teminatın altında muhasebeleştirilecektir.