Hazine Müsteşarlığından:                                                                           03.06.2011

 

 

 

DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK MUALLAK TAZMİNAT KARŞILIĞINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2011/10)

 

 

Bilindiği üzere, 2010/12 sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge’nin 15 inci maddesi “Devam eden riskler karşılığının hesaplamasının değiştirilen muallak tazminat karşılığı hesaplama yönteminin yaratacağı yanıltıcı etkiden arındırılmasını teminen, bir önceki dönemin muallak tazminat karşılığı da yeni yöntemle hesaplanmalı ve devreden muallak tazminat karşılığı olarak söz konusu yeni yönteme göre hesaplanmış tutar devam eden riskler karşılığı hesabında kullanılmalıdır.” hükmünü amirdir.

 

Diğer taraftan, sektörde aktüeryal zincirleme merdiven metoduna istinaden bulunan tutar için kullanılan kademeli geçiş imkanının, devam eden riskler karşılığı hesabında da kullanılabileceğine ilişkin bir kanı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak, 2010/12 sayılı Genelge’nin 15 inci maddesi, devam eden riskler karşılığı hesabında kademeli geçişin kullanılmasını öngörmemekte, yalnızca bir önceki dönemin muallak tazminat karşılığının da yeni yöntemle hesaplanması gerektiğini hüküm altına almaktadır. Zira, şirketlerin devam eden riskler karşılığı hesabında kullanılan muallak tazminat karşılığı için kademeli geçişin yapılmasının, şirketlerin gerçek durumlarını yansıtmayan bir devam eden riskler karşılığı ayırmalarına neden olacağı düşünülmektedir. Bu durum da, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik  Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin altıncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca şirketlerin kendi tarifelerini hazırlama ve bu tarifeleri güncelleme aşamasında devam eden riskler karşılığı tutarını dikkate almak zorunda olmaları nedeniyle, tarifelerinde de birtakım yanıltıcı etkilere yol açacaktır.

 

    Bu itibarla, devam eden riskler karşılığının hesaplanmasında, hem cari muallak tazminat karşılığının hem de bir önceki dönemin muallak tazminat karşılığının yeni yöntemle hesaplanması esas olmakla birlikte, yeni yönteme göre hesaplanmış her iki tutarın da %100’ünün devam eden riskler karşılığı hesabında dikkate alınması gerekmektedir.