Hazine Müsteşarlığından:                                                                                               26/11/2010                                                                              

 

 

REASÜRANS ANLAŞMASI NİTELİĞİ TAŞIMAYAN TRETELERE İLİŞKİN GENELGE

(2010 / 22)

 

 

Sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Müsteşarlığımızca gerçekleştirilen reasürans denetimleri sonucunda; bazı şirketlerce yapılan kotpar tretelerinin klasik bir reasürans sözleşmesinin taşıması gereken unsurları içermediği, yapılan reasürans anlaşmaları uyarınca reasürörlerin treteye iştirak ederken herhangi bir portföy devralmadığı gibi sözleşmenin sona ermesi durumunda da herhangi bir portföy devretmediği, sözleşme süresi içinde yazılan ve treteye devredilen primlerin tamamını sözleşme süresi sonunda hak etmekte olduğu, söz konusu anlaşmalarda yer alan bir çok hüküm ile reasürörlerin sorumluluklarının sınırlandırıldığı ve reasürörlerin bu sözleşme dolayısıyla zarar etme olasılıklarının tamamen ortadan kaldırıldığı, reasürörlerin muallak tazminat karşılığı ile ilgili bir yükümlülüğünün bulunmadığı, herhengi bir sebeple sözleşmenin sona ermesi durumunda muallak tazminat karşılığı ve kazanılmamış primler karşılığı tutarlarının tamamının sedan şirketi üzerinde kaldığı, buna karşılık bahse konu sedan şirketlerin  muallak tazminat karşılığı ve kazanılmamış primler karşılığı tutarlarından reasürör paylarını ayırmak suretiyle ilgili dönem gelir tablosu ve sermaye yeterliliği tablosunun yanlış hesaplanmasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda bahsedilen sakıncaların ortadan kaldırılması amacıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 28’inci maddesinin sekizinci fıkrasına istinaden, Genelge tarihi itibarıyla reasürans şirketlerine risk transferini sınırlandıran ve şirketlere mali tablolarını olduğundan farklı gösterme imkanı sunan bu tür sözleşmelerin yapılması Müsteşarlığımızca yasaklanmıştır. Bu kapsamda, 2011 yılı ve sonrası için yapılacak reasürans anlaşmalarında bu hususun dikkate alınması ve buna benzer reasürans anlaşmalarının 2010 yılı sonuna kadar iptal edilmesi ve 15.10.2010 tarih ve 2010/16 sayılı Genelgemiz doğrultusunda bahse konu sözleşmeler için muallak tazminat karşılığı ve ilgili karşılıkların reasürans payının  sıfır olarak dikkate alınması gerekmektedir.