Hazine Müsteşarlığından:                                                                           07.07.2010

         

 

SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNCE SGS KAPSAMINDA RAPORLANAN BAZI TABLOLARA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2010/21)

 

 

 

 Bu sektör duyurusu ile, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerince SGS kapsamında raporlanan tablolarda 30.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

 

1.Tablo 36 – Hizmet Alımları Tablosu

 

 Bilindiği üzere 2010/18 sayılı sektör duyurusu ile, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin kendi bünyelerinde yürütmeyip hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdikleri birtakım iş ve işlemler nedeniyle maruz kaldıkları risklerin (işlem riski, sözleşme yönetimi riski, strateji riski, itibar riski, bağımlılık riski, yoğunlaşma riski) değerlendirilebilmesini teminen 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına istinaden Müsteşarlığımıza düzenli aralıklarla raporlama yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, üç ayda bir yapılacak ve dönem sonunu takiben iki hafta içinde gönderilecek raporlamanın ilkinin 01.01.2010-31.03.2010 dönemine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde 15 Nisan 2010 tarihine kadar Müsteşarlığımıza dijital ortamda (CD içerisinde) gönderilmesi istenilmiştir.

 

-Hizmet alımının yapıldığı veya iş ilişkisi içerisinde bulunulan şirketlerin unvanları, ortakları ve yöneticilerinin isimleri, (ortaklar tüzel kişi ise bunların gerçek kişi ortakları)

-Dönemler itibarıyla hizmet alımının yapıldığı ve iş ilişkisi içerisinde bulunulan şirketler bazında ödenen ve tahsil edilen (örneğin pert araç satışından) tutarlar,

-Bu tutarların hangi hesaplar altında muhasebeleştirildiği.

 

Şirketler tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, şirketlerin hizmet alımlarının daha etkin takip edilebilmesi için hizmet alımlarına ilişkin bilgilerin Sigortacılık Gözetim Sistemi (SGS) kapsamında hazırlanan Tablo 36 – Hizmet Alımları Tablosu ile temin edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 6 aylık dönemler itibarıyla Müsteşarlığımızca boş hali SGS portalına yüklenen tablonun şirketlerce doldurularak SGS portalına yüklenmesi ve mobil imza sisteminden imzalanması gerekmektedir.

 

Tablonun doldurulması esnasında her hizmet türünde en yüksek tutarlı 10 hizmet alımı detaylı olarak yazılacak olup daha düşük tutarlı diğer hizmet alımları ise topluca diğer başlığı altına kaydedilecektir. Hizmet türlerine ilişkin açıklamalar ile tablonun doldurulmasında dikkat edilecek hususlar ayrıca tabloda ilan edilecektir.

 

2.Tablo 44 – Acente Alacakları Tablosu

 

Sigortacılık mevzuatında acentelere ilişkin olarak yapılan yeni düzenlemeler de dikkate alındığında, mevcut durumda şirketlerin SGS portalına yüklediği Tablo 41 – Prim Alacakları, Tablo 42 – Acente Prim Alacak ve Tablo 43 – Acente Muaccel tablolarının aracılardan kaynaklanan riskin ölçülmesinde yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle bahse konu tablolardaki bilgileri de içeren Tablo 44 – Acente Alacakları Tablosu hazırlanmış olup, her çeyrek itibarıyla bu tablonun şirketlerce doldurularak SGS portalına yüklenmesi ve mobil imza sisteminden imzalanması gerekmektedir. Bundan sonra, Tablo 41, Tablo 42 ve Tablo 43 ayrıca yüklenmeyecektir. Tablo 44’ün doldurulmasına ilişkin açıklamalar ayrıca tabloda yer almaktadır.

 

3.Tablo 71 – Varlık Yeterliliği Tablosu

 

Bilindiği üzere Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 11, 12 ve 13’üncü maddeleri ile teknik karşılıkları karşılayan varlıklarla bu varlıklara ilişkin sınırlamalar belirlenmektedir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin anılan yönetmelik maddelerine uyum seviyelerinin ölçülebilmesi için hazırlanan Tablo 71 – Varlık Yeterliliği Tablosunun her çeyrek itibarıyla doldurularak SGS portalına yüklenmesi ve mobil imza sisteminden imzalanması gerekmektedir. Tablonun doldurulmasına ilişkin açıklamalar ayrıca tabloda yer almaktadır.

 

4.Tablo 23 – Reasürans Takip Tablosu

 

         Bilindiği üzere, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası “Şirketler bir sözleşme ile ilgili olarak özsermayelerinin % 5’ini aşan miktarda üzerlerinde tutmuş oldukları risklere ilişkin olarak teminatın verilmesini takip eden bir ay içerisinde; verilen teminatın tutarını, reasüröre devredilen tutarı, şirket üstünde kalan net risk tutarını, prim devri yaptıkları reasürörleri ve bu reasürörlerin uluslararası kredi derecelerini içeren ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek tabloyu Müsteşarlığa bildirmek ve  ayrıca özsermayenin % 10’unu aşan risklerle ilgili olarak yukarıdaki bilgilere ilave olarak, bu riski alma gerekçelerini de bildirmek zorundadır.” hükmünü amirdir.

 

Bu çerçevede, şirketlerce risklerinin değerlendirilmesine istinaden Müsteşarlığımıza yapılacak bilgilendirmelerde kullanılacak olan Şirket Riskinin Değerlendirilmesine İlişkin Tablo 2007/17 sayılı sektör duyurusu ekinde yayınlanmıştır. Ancak, son yıllarda finansal piyasalarda meydana gelen gerçekleşmeler dikkate alındığında riskin sözleşme bazında değerlendirilmesi kadar reasürans şirketleri çerçevesinde değerlendirilmesi de önem kazanmıştır. Bu açıdan, Müsteşarlığımızca anılan tablonun içeriğini de kapsayacak şekilde Tablo 23 – Reasürans Takip Tablosu hazırlanmış olup, şirketlerce her çeyrek itibarıyla doldurularak SGS portalına yüklenmesi ve mobil imza sisteminden imzalanması gerekmektedir. Tablonun doldurulmasına ilişkin açıklamalar ayrıca tabloda yer almaktadır. Bu kapsamda, yazılı ortamda gönderilen Şirket Riskinin Değerlendirilmesine İlişkin Tablo bundan sonra yazılı olarak gönderilmeyecektir.

 

5.Tablo 22 – Risk Birikim Tablosu

 

Bilindiği üzere, 2010/15 sayılı Risk Birikim Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu ile üçer aylık dönemler itibariyle sigorta şirketlerinin; sağlık sigortası bilgilerini grup/bireysel, yenileme garantili/yenileme garantisiz kırılımları ile ayrıca poliçe sayısı, alınan prim ve ödenen/muallak hasarı da içerecek biçimde, katastrofik riskler sigortaları kapsamında deprem kümüllerini branş/risk bazında ve bölge/cresta zone ayrımını ile PML hesaplamasını ve aracı komisyonları da  içerecek şekilde, sel/seylap ve fırtına ile ilgili risklerin ise Mart/2010’dan itibaren üç ayda bir belirlenen formatta SGS portalı aracılığıyla Müsteşarlığımıza gönderilmesi hükme bağlanmıştır. Ancak, Müsteşarlığımıza gönderilen yazılardan başta söz konusu tabloda yer alan bölge ayrımı olmak üzere bazı hususlarda sigorta şirketlerinin zorlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu tabloda yer alan bölge ayrımı DASK tarafından kullanılan ayrım esas alınarak yenilenmiş ayrıca diğer konularda da bazı değişiklikler yapılmıştır.