Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (2017/18) ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

Hazine Müsteşarlığından:                                                                                          02.04.2014                        

(2007/27) SAYILI YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARINDA TARAFLARCA DOLDURULACAK KAZA TESPİT TUTANAKLARINA İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE (2014/3)

 

MADDE 1 –    28.12.2007 tarihli Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

8. Başvurulan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar Tutanağı, ilgililerin iletişim bilgilerini ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir. TRAMER yanlış bilgi girilmesini engellemek üzere gerekli sistematik kontrolleri kurar.

 

MADDE 2 –    Genelgenin 12 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

12. TRAMER, belirlenen sorumluluk oranlarını eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketlerine ve iletilen iletişim bilgileri üzerinden sigortalılara bildirir.

 

Bu çerçevede, sigortalılar bir defaya mahsus olmak üzere sorumluluk oranlarının bildiriminden itibaren 2 gün içinde bu Genelgenin 7 inci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde tanımlanan usullere göre, değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunmak kaydıyla, sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilirler. Bu başvuru üzerine sigorta şirketleri bu Genelgenin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde düzenlenen usul çerçevesinde 3 gün içerisinde kusur oranlarına yönelik yeniden değerlendirmede bulunurlar.

 

Eksik ya da hatalı bilgi girilmesine bağlı maddi hatalar şirketlerin mutabakatıyla düzeltilir.

 

MADDE 3 – Genelgenin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

13. TRAMER tarafından yukarıdaki maddelere göre yapılan şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, Tutanak ve varsa ilgililer tarafından iletilen ilave bilgi ve belgeler bu Genelgenin 17 nci maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan ilgili Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER’ce sunulur. Komisyon, Tutanağı ve varsa ilgililer tarafından iletilen ilave bilgi ve belgeleri inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.  

 

MADDE 4 – Genelgenin 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

17. Bu Genelge kapsamında trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak üzere Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin talebine istinaden TRAMER bünyesinde yeterli sayıda Komisyon kurulur. Komisyon üyelerinin ücret ve sair mali hakları, TRAMER tarafından karşılanır. Komisyon çoğunlukla karar verir. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamada eşitlik olması halinde Komisyon başkanının oy kullandığı oran karara esas alınır. Komisyon gelen işleri en çok 3 iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır.

 

MADDE 5 – Bu Genelgenin 4 üncü maddesi Genelge tarihinde, diğer maddeler ise 01/06/2014 tarihinde yürürlüğe girer.