14.06.2007

 

 

EMEKLİLİK PLANLARININ TASDİKİ HAKKINDA SEKTÖR DUYURUSU

(2007/6)

 

 

Bilindiği üzere, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 6 ncı maddesi “Şirket tarafından ilk kez uygulamaya konulacak emeklilik sözleşmeleri ve yıllık gelir sigortası sözleşmeleri ile bunlara ilişkin değişiklikler Müsteşarlığın tasdikine tabidir.” hükmünü içermektedir.

 

 Öte yandan, 4632 sayılı Kanunun 6 nci maddesindeki değişikliği de içeren 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 41 inci maddesi “Emeklilik planlarına ilişkin uygulama esasları ile yıllık gelir sigortasına ilişkin tarife ve teknik esaslar serbestçe belirlenir. Bakan, gerekli gördüğü hallerde uygulama esasları ile tarife ve teknik esasları Müsteşarlığın onayına tabi kılabilir.” hükmünü içermektedir.  

 

Bu çerçevede, Devlet Bakanından alınan 14.06.2007 tarihli Onaya istinaden emeklilik şirketleri tarafından ilk kez uygulamaya konulacak emeklilik planlarına ilişkin uygulama esasları ile bunlara ilişkin değişikliklerin Hazine Müsteşarlığının tasdikine tabi kılınması uygulamasına devam edilecektir.